Tuesday, December 3, 2013

နယ္႐ုပ္ကေလးျဖစ္ရေသာေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ (သို႔) တ႐ုတ္တို႔၏ဗ်ဴဟာကုန္း

ေဒသတစ္ခုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည္မွာေကာင္းမြန္ေသာကိစၥျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာေဒသ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ကိုမဖြ႔ံၿဖိဳးမတိုးတက္ခ်င္သူရွိမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ တခုခုကိုေပးဆပ္ၾကရမည္ဆိုလွ်င္ ယင္းအရာသည္တန္ပါ၏ေလာ ကၽြန္ေတာ္တို႔စဥ္းစားရမည္ပင္ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴစီးပါြးေရးႏွင့္ နည္းပညာဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဇံုတည္ေဆာင္ရန္ အတြက္ ၂၀၀၉-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ႏွင့္ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလတို႔တြင္ တ႐ုတ္အစုိးရႏွင့္ျမန္မာအစိုးရတို႔သည္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ားကိုသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ေက်ာက္ျဖဴေဒသခံတို႔၏ႏႈတ္ဖ်ားတြင္ စီးပါြးေရးဇံုဆိုေသာစကားသည္ အထူးေရပန္းစားလာခဲ့သည္။ အထူးစီးပါြးေရးဇုန္သည္ ေဒသတခုကို ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေစႏိုင္သည္ ဆိုျခင္းအား မျငင္းပယ္၀့ံပါ။ ျပည္ေတာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုးမ၏ အေနာက္ဖက္ျခမ္းသည္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဒုတိယအနိမ့္ဆံုးဟုဆိုသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးညံ့ဖ်င္းမႈ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈ၊ အေျခခံပညာသင္ၾကားရန္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမလံုေလာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အထူးစီးပြါးေရးဇံုကိုေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ အဘယ္ေၾကာင့္စီမံေဆာင္ရြက္ ၾကသလဲဆိုသည့္အခ်က္ကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားၾကည့္သင့္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္သူလူထုတို႔၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုတြန္းလွန္ တိုက္ဖ်က္ရန္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ဟန္မတူပါ။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္သမၼတဟူဂ်င္ေတာင္းသည္ “တကမၻာလံုးျဖန္႔ၾကက္” ဟုေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္တြင္ တ႐ုတ္တို႔သည္ ကမၻာအႏွံ႔မွ ေလာင္စာဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႔ ႏွင့္ အျခားသဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျဖန္႔က်က္ရွာေဖြၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္တို႔အတြက္ စိတ္၀င္စားစရာႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအျဖစ္တည္ရွိေနေလသည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအရွိန္ယူကာ ျမန္မာအစိုးရအားနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အလိုလိုက္အႀကိဳက္ေဆာင္ ေပါင္းသင္းခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အေရးယူရန္ ေဆာင္ရြက္မႈကိုပင္ တ႐ုတ္အစိုးရကဗီတိုအာဏာသံုး၍ ပယ္ခ်ခဲ့သည္ အထိ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အေရးကိုေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကားအလာဟသမျဖစ္ခဲ့ေပ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္စိမ္း၊ သစ္၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တူးေဖာ္ေရးစသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအားလုပ္ကိုင္ခြင့္၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံခြင့္ မ်ားကိုရရိွခဲ့သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တရား၀င္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈတန္ဖိုးမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၄) ဘီလ်ံခန္႔ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးမႈမ်ားတြင္ ထိပ္ဆံုးမွရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟုထုတ္ျပန္ထားခ်က္မ်ားအရသိရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ အာဖရိကႏွင့္အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတို႔မွ တင္သြင္းလာမည့္ ေလာင္စာဆီမ်ားကို ျဖတ္လမ္းအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအသံုးျပဳျဖတ္သန္း၍ တင္သြင္း ႏိုင္ရံုသာမကရခိုင္ျပည္နယ္မွထြက္ေသာ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ေလာင္စာကိုပါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔အေရာက္ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္အထူးစီးပါြးေရးဇံုစီမံကိန္းကိုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားၾကားလြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Free Trade Agreement) ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ၎စာခ်ဳပ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ တ႐ုတ္တို႔အတြက္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြရန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴစီးပါြးေရးဇံုမွ ထြက္ေသာတ႐ုတ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုအေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ရရန္ျဖစ္သည္ဟုသံုးသပ္ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ႐ူလီၿမိဳ႕ထိဆက္စပ္ေပါက္ေရာက္မည့္ အျမန္ရထားလမ္းတစ္ခုကို ႏွစ္(၅၀) BOT သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Railways Engineering Corporation တို႔က ၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတြင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ထိုမီးရထားလမ္းသည္ ကီလိုမီတာ (၈၀၀) ခန႔္ရွည္လ်ားမည္ျဖစ္ၿပီးကုန္တန္ခ်ိန္ (၄၀၀၀) သယ္ယူႏိုင္ကာတနာရီ (၁၇၀) ကီလိုမီတာအျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာရထားမ်ားျဖတ္သန္းေျပးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။ ဤရထားလမ္းသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ စီးပါြးေရးဇံုတို႔အၾကားကုန္သြယ္ေရးအဆင္ေျပေစရန္ဟုအျပင္ပန္းအားျဖင့္ထင္ရေသာ္လည္းစစ္ေရး႐ႈေထာင့္မွသံုးသတ္သူပညာရွင္အခ်ိဳ႕က အေမရိကန္တို႔ လႊမ္းမိုးေနသာအိႏိၵယသမုဒၵရာအားစစ္ေရးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ စစ္ပစၥည္းႏွင့္ စစ္အင္အားမ်ားကိုအလြယ္တကူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္ ဟုေ၀ဖန္သံုးသပ္ၾကပါသည္။

ဤရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ စီးပြါးေရးဇံုတခုကိုဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္းသံုးသပ္ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ားအရေက်ာက္ျဖဴ-႐ူလီ အေ၀းေျပးကားလမ္းတစ္ခုလည္း တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိၿပီးျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္တို႔သည္ ၎တို႔လိုခ်င္ေသာစီမံကိန္းမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာမ်ား၊ ျပဳလုပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴစီးပါြးေရးႏွင့္ နည္းပညာဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဇံုတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္တို႔၏ဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာတခ်က္ခုတ္ ဆယ္ခ်က္ျပတ္ေသာအက်ိဳးစီးပြါးျဖစ္ေနသည္ကိုယံုမွားသံသယျဖစ္စရာမလိုပါ။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ သေဘာမတူလွ်င္ မေဆာင္ရြက္ပါဟုေျပာဆိုေသာစကားမွာအသံေကာင္းဟစ္ေန ႐ံုသက္သက္သက္သာျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနပါသည္ဆိုေသာအစိုးရအသည္ ျပည္သူတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ား၊ သေဘာထားမ်ားကိုမ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္လုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမ၀ါ

========================

ဓါတ္ပံု ရည္ညႊန္းစာသား ။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မေဒးကၽြန္းေပၚတြင္ တရုတ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္ တစ္ခု အနီး ေဒသခံ ရခိုင္လယ္သမားတစ္ဦး ႏြားေက်ာင္းေနသည္ကို ၂၀၁၁-ခုႏွစ္ မိုးရာသီအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္။
(ဤသတင္းေဆာင္းပါးအား Coral Arakan News မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)
Post a Comment