Friday, December 6, 2013

ျမန္မာ၊ အိႏၵိယကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းဘက္စုံသုုံးသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း၏ ေနာက္ကြယ္မွာ

ျမန္မာ၊ အိႏၵိယကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းဘက္စုံသုုံးသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး
စီမံကိန္း၏ ေနာက္ကြယ္မွာ
==================================
ဦးေက်ာ္ဧ

၆၊ ဒီဇင္ဘာလ။ ၂၀၁၃။ Coral Arakan News [ ေဆာင္းပါး]

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္အိႏိၵယအစုိးရတုိ႔၏ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ျဖင္ကုလားတန္ ျမစ္ေၾကာင္းဘက္စုံသုံးသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကပါသည္။၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ အဆုိပါစီမံကိန္းကုိ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လကုန္တြင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။စီမံကိန္းလုပ္ငန္း၏ တန္ဖုိးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၇၆)သန္း ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍အဓိကက်ေသာပင္လယ္ထြက္ေပါက္"ဆုိသည့္ ေ၀ါဟာရအေပၚအတိတ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးေသာသမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကုိလက္လွမ္းမီသမွ်တင္ျပလုိပါသည္။
စီမံကိန္း၏အခ်က္အခ်ာက်ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တည္ရွိသည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမီဇုိရမ္ျပည္နယ္ႏွင့္ယင္းျပည္နယ္အတြင္းေနထုိင္ၾကေသာအိႏိၵယခြဲထြက္ေရးသမားမီဇုိလူမ်ိဳးတို႔၏တစ္ခ်ိန္ကခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ၾကေသာမဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ယေန႔အိႏၵိယအစိုးရမွလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖၚေနေသာလုပ္ငန္းႏွင့္တစ္ထပ္တည္းက်ေန၍ ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ေဒသျဖစ္ေသာ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္တြင္ရိကၡာရွားပါးမႈျပႆနာျဖစ္ေပၚခဲ့ရာအာသံအာဏာပိုင္မ်ား၏ လစ္လ်ဴရႈမႈကုိ ခံခဲ့ၾကရေသာ ေဒသခံ မီဇုိမ်ားမွာ အထူးတလည္ မေက်မနပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ဤမေက်နပ္မႈကုိ အေၾကာင္း ျပဳ၍ အိႏိၵယစစ္တပ္မွစာေရးလာဒန္လားဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕တစ္ခုေပၚ ေပါက္လာၿပီးေနာက္ အိႏိၵယခြဲထြက္ေရး မီဇုိသူပုန္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအဖြဲ႕သုိ႔ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ လူရႈိင္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ လည္း မီဇုိဟုခံယူၿပီး ပူးေပါင္းကာ မီဇုိနယ္ရွင္နယ္တပ္ဦးဖြဲ႕စည္း၍ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆုိ တုိက္ပြဲ၀င္လာခဲ့ပါသည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ တီးတိန္ႏွင့္ဖလမ္းၿမိဳ႕တုိ႔ကုိ ၀င္ေရာက္သိမ္းပုိက္ႏုိင္သည္ထိအင္အားေတာင့္တင္းခဲ့ပါသည္။ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ အိႏိၵယအစုိးရတုိ႔၏ ပူးတြဲ စစ္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔၏အခိုင္အမာတပ္စခန္းကုိအေရွ႕ပါကိစၥတန္ႏိုင္ငံစစ္တေကာင္းေတာင္တန္းေဒသတြင္အေျခခ်၍စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ပါကိစၥတန္၌ ရွိက္မူဂ်ီဘူရာမန္ဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားသည္လြတ္လပ္ေရတုိက္ပြဲတစ္ရပ္ဆင္ႏြဲကာ ပါကိစၥတန္ႏိုင္ငံမွ ခြဲထြက္ေရး စစ္ပြဲကုိအရွိန္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။အဆုိပါစစ္ပြဲတြင္ အိႏိၵယအစုိးရသည္ ေတာ္လွန္ ေရးသမားလြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆုိသူမ်ားဖက္မွ ၀င္ေရာက္တုိက္ေပးခဲ့သျဖင့္ အေရွ႕ ပါကိစၥတန္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္သည္လည္းအေရွ႕ပါကိစၥတန္နယ္စပ္ၿမိဳ႕မွဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ၿမိဳ႕အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါေတာ့သည္။

အိႏိၵယအစိုးရႏွင့္ ကလီးယားလက္နက္ပုိင္ဆုိင္ၾက ေသာ ၿပိဳင္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ပါသည္။လြတ္လပ္ေရးမရမီကပင္ လူမ်ိဳးေရးအရကြဲျပားမႈရွိခဲ့ သည္ကုိ အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္လည္းကပ္ခ်္မီးယားဆုိင္ရာနယ္စပ္ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေရးအရ တင္းမာ၍ ဆက္ဆံေရး ေျပလည္ၾကေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။အိႏိၵယခြဲထြက္ေရးမားဇုိမ်ားအားယခင္ကပါကိစၥတန္အစုိးရမွလက္ခံထားေပးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမွာယခုအခါအိႏိၵယအစုိးရၾသဇာသက္ ေရာက္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံျဖစ္သြားၿပီျဖစ္၍ မီဇုိမ်ားအတြက္ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္နယ္ေျမအခက္အခဲျဖစ္လာခဲ့ပါေတာ့သည္။

အိႏိၵယခြဲထြက္ေရးသမားမီဇုိမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္လမ္းစဥ္ကုိ လက္ခံထားၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနသူမ်ားျဖစ္ပါ သည္။၁၉၇၀ ခုႏွစ္ပါ ၀န္းက်င္မတုိင္မီကပင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(အလံျဖဴ)သည္ ရခုိင္ ျပည္နယ္္၌ အေျခစုိက္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေနပါသည္။၄င္းတုိ႔သည္လည္း တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ၏ ၾကဇာေအာက္တြင္ ရွိေနသျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ကူညီပံ့ပုိ႔မႈမ်ားရွိေနခဲ့ၾက ၿပီးျဖစ္ရာ တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ညိွႏႈိင္းစီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ မီဇုိမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ေရာက္ရွိအေျခခ်လာခဲ့ၾကပါသည္။

မီဇုိမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္ရင္း(၅)ရင္းဖြဲ႕စည္းၿပီး တပ္ရင္း(၂)ရင္းကုိ ကုလားတန္ျမစ္အေရွ႕ဖက္ကမ္းတြင္ တပ္စြဲလႈပ္ရွားၿပီး တပ္ရင္း(၃)ရင္းကုိ ကုလားတန္ျမစ္ အေနာက္ဖက္ကမ္းတြင္ တပ္စြဲလႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။၄င္းတုိ႔၏ရိကၡာကုိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ(အလံျဖဴ)မွ တာ၀န္ယူေပးခဲ့ရၿပီး ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕အတြက္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကုိ မီဇုိ မ်ားမွ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ကုိ ၀င္ေရာက္သိမ္းပုိက္ခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ စစ္ေရးအရ အေတာ္အသင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ အေနအထားတြင္ ရွိခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယ ပိုင္းဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ။

စီမံကိန္းေရးဆြဲစဥ္က ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္ ၿပီးစီးရန္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ မ်ားအျပင္ ဘ႑ာေရးျပသနာမ်ားေၾကာင့္ပါ စီမံကိန္းေႏွာင့္ေႏွးရၿပီး ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလထိၿပီးစီးျခင္းမရွိေသးပါ။ စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ESSAR ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းေပးသြင္းသူ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၏ အေျပာအရ ေနာက္တစ္ႏွစ္ခန္႕( ၂၀၁၅) အထိပင္ၾကာျမင့္နိုင္သည္ဟုသိရသည္။

အယ္ဒီတာ။ Coral Arakan News
(ဤသတင္းအား Coral Arakan News မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)
Post a Comment