Friday, November 1, 2013

ဥပေဒမွာ မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ရိွေနလား

မ်က္စိကို အ၀တ္စည္း၍ လက္တစ္ဖက္တြင္  ဓားကိုကိုင္ကာ၊ အျခား လက္တစ္ဖက္တြင္ ခ်ိန္ခြင္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ နတ္သမီး႐ုပ္တုသည္ တရားဥပေဒ၏ သေကၤတ ႐ုပ္တုတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ဥာဏ္ပညာ ႀကီးမားမႈႏွင့္ တရားစီရင္ေရးကို ပိုင္စိုးသည့္ ဂရိ နတ္ဘုရားမေအသီနာ (Athena) ကို ကိုယ္စားျပဳ အဆိုပါ ႐ုပ္တုသည္ တရားဥပေဒမွလြဲ၍ မည္သူ႔ကိုမွ် ေထာက္ထားညႇာတာစရာမရိွ။ တရားမွ်တစြာျဖင့္ အျပစ္ရိွသူကို အျပစ္ေပးမည္ ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ကို ညႊန္းဆိုထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးသည္ တရားဥပေဒ၏သေကၤတ ဂရိနတ္ဘုရားမအသီနာ ကိုယ္စားျပဳ ႐ုပ္တု၏ ညႊန္းဆို အဓိပၸာယ္အတိုင္း မွန္ကန္မွ်တပါရဲ႕လား ဆိုသည္မွာမူ ေျဖရခက္သည့္ ပုစၦာအျဖစ္ ရိွေနသည္။
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက ဥပေဒတြင္ မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ ရိွေနသလားဟု ေ၀ဖန္စရာ ျဖစ္ေနသည္။ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ကတိျပဳ ေျပာၾကားထားသည့္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အာမခံျခင္း၊ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းစင္ရန္၊ အာဏာရာထူး အလြဲသံုးစား မလုပ္ရန္ဟူေသာ ေျပာစကားမ်ားမွာလည္း ယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။
လာဘ္ေငြယူကာ အာဏာအလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ကာ စစ္ေဆးျခင္း ခံေနရေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး ေဒၚစီစီအား ၎၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ဟုဆိုကာ သမၼတက တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။
ယခင္ကလည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကို သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ၎၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။
ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ၀န္ထမ္းငယ္တစ္ဦး စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ ေငြေၾကးေတာင္းခံလွ်င္ ျပင္းထန္စြာ အျပစ္ေပးခံရၿပီး၊ သိန္းေပါင္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ လာဘ္ေငြယူျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္သည့္ ထိပ္တန္းအရာရိွမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွသလို ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူမႈမ်ားလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အေရးယူမႈမ်ားမွာ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရသည္မွအပ ဌာနေျပာင္းျခင္း၊ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳျခင္းမ်ားသာ မ်ားျပားခဲ့သည္။ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းမ်ဳိး မေတြ႕ရပါ။
တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဟာသတစ္ပုဒ္တြင္ "ထင္းစိုက္ဖို႔ သစ္တစ္ပင္ခုတ္ေတာ့ ေထာင္သံုးႏွစ္၊ တစ္ေတာလံုးခုတ္ေတာ့ သူေဌးျဖစ္ေရာတဲ့" ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒအရ မဟုတ္ဘဲ ျပတ္ျပတ္သားသား ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွပါက ျပည္သူက ယံုၾကည္အားထားမႈကို ရရိွရန္ ခက္ခဲေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ အေကာင္အထည္ မေပၚလာေသာ ကတိစကားမ်ားႏွင့္ မျပတ္သားေသာ အေရးယူ ကိုင္တြယ္မႈမ်ားအတြက္ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးသြားႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မည္သူ႔ကိုမဆို အဂတိတရားကင္းစြာျဖင့္ တရားဥပေဒအတိုင္း တိက်ျပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ရရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Eleven Media Group)
Post a Comment