Tuesday, February 4, 2014

လက္႐ွိ ရခိုင္ျပည္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) ေပၚေပါက္လာပံု

ရခိုင္ျပည္တပ္မေတာ္ (Arakan army) ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲက တစ္ဦးျဖစ္သူ ရဲေဘာ္ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ (ေခၚ) ကိုမင္းဇံေ၀

★ ရခိုင္ျပည္တပ္မေတာ္ (Arakan Army)ကို ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး (All Arakan Students’ and Youths’ Congress - AASYC)ႏွင့္ တသီးပုဂၢလ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္မ်ား ပူးေပါင္းတည္ေထာင္သည္။

★ (AASYC)အေနျဖင့္ (၁၉၉၅)တြင္ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္ တပ္မေတာ္ (Arakan New Generation Army – ANGA)ကို တည္ေထာင္ျပီး ေနာင္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခိုင္ရာဇာ၏ ရခိုင္တပ္မေတာ္ (Arakan Army – AA)ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္တပ္မေတာ္ (Arakan Army)အျဖစ္ ေပါင္းစည္းျပီး အေနာက္ဘက္သို႔ဆင္းရာတြင္ ဗမာအစိုးရမွ အိႏၵိယအစိုးရ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားအား လာဘ္ထိုးျပီး လုပ္ၾကံေခ်မႈန္းခိုင္း သျဖင့္က်ဆံုးခဲ့ရသည္။

★ တဖန္ (၂၀၀၅)တြင္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္တပ္မေတာ္ (Arakan Students’ and Youths’ Army – ASYA)ကို တည္ေထာင္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မိမိတို႔ အေျခစိုက္ထားသည့္ မဟာမိတ္နယ္ေျမမ်ား (၂၀၀၇)တြင္ လက္လြတ္ဆံုး႐ွံဳးခဲ့ရသျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ၌ အမည္၀ွက္ျဖင့္ မဟာမိတ္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရး ကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ဗမာအစိုးရမွ (၂၀၁၀)ေ႐ြးေကာက္ပြဲအျပီး အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ၾကိဳးပမ္းလာခ်ိန္မွစ၍ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ (Democratic Karen Buddhist Army – DKBA)ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (Karen National Liberation Army – KNLA)တို႔ႏွင့္ နာမည္ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပဳဘဲ ပူးတြဲတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။

★ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ယခု ေဖာ္ထုတ္လိုက္သည့္ တပ္ကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (Arakan National Army – ANA)ဟု အမည္ေပးရန္ စဥ္းစားခ်က္႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း -
(၁) မိမိတို႔၏ ေနာင္ေတာ္ရဲေဘာ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ၊ ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရးအရ စုစည္းမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ၊ ရခိုင္ျပည္သူလူထုအား အဖိႏွိပ္ခံဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ထူးထူးျခားျခား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ အစဥ္အလာ႐ွိသည့္ ရခိုင္ျပည္တပ္မေတာ္ (Arakan Army)ဆိုသည့္ အမည္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းလိုသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
(၂) ဗမာျပည္၏ တပ္မေတာ္သည္ (Burma Army)၊ အေမရိကန္၏ တပ္မေတာ္သည္ (U.S Army)စသည္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေနာက္မွ Army ဆိုေသာ စာလံုးကို တိုက္႐ိုက္ထည့္သြင္း သံုးစြဲသည့္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊
(၃) ျပည္သူလူထုႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားအျမင္တြင္ မတူကြဲျပားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတခု သီးျခားေပၚေပါက္လာျပန္ျပီဟု အထင္ေရာက္ကာ ရခိုင္အမ်ိဳးသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားအခ်င္းခ်င္း ရန္ဘက္သေဘာေဆာင္ေနသည္ဟု မျမင္ေစလိုသျဖင့္လည္းေကာင္း၊
(၄) အျခား (Arakan Army)နာမည္ကို ခံယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ တဖြဲ႕တစည္းတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းဖို႔ ညွိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္လည္းေကာင္း ရည္႐ြယ္ျပီး ရခိုင္ျပည္တပ္မေတာ္ (Arakan Army)ဟူေသာ အမည္ကို ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

★ လက္႐ွိ ရခိုင္ျပည္တပ္မေတာ္ (Arakan Army)၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ -
(၁) လူမ်ိဳးစံု ရခိုင္ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ ရ႐ွိေရး
(၂) အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး
(၃) အမ်ိဳးသားေရး ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြါးကို ျမွင့္တင္ေရး
(၄) ဗမာျပည္႐ွိ လူမ်ဳိးစုတိုင္း ႏိုင္ငံသူ/သားတိုင္း အာဏာ႐ွင္စနစ္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး
(၅) လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုတခုလံုး၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး

★ ရခုိင္ျပည္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) ★

(ဤသတင္းကို Coral Arakan News မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)
Post a Comment