ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ က်င္းပမည့္ BIMSTEC ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ အိမ္နီးခ်င္း ၆ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳေလဆိပ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ေနျပည္ေတာ္က ေရႊတိဂုံႏွင့္တူေသာ ေစတီ။ ေနျပည္ေတာ္က ေရႊတိဂုံႏွင့္တူေသာ ေစတီ။
ဘဂၤလာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆိုက္ခ်္ ဟာဆီန္းနာ အပါအ၀င္ အဖြဲ႔ငင္ ၃၂ ဦး ဒကၠားေလဆိပ္မွ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိႏိၵယ၊ နီေပါ၊ ထိုင္း၊ ဘူတန္ႏွင့္ သိိလကၤာ ႏိုင္ငံတို႔မွာ The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) ၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ ဦးစြာဆိုက္ေရာက္ကာ ေနျပည္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ယင္း BIMSTEC တြင္ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ၊ နီေပါ၊ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္၊ ထိုင္း၊ ဘူတန္ႏွင့္ သိရိလကၤာ (၇)ႏိုင္ငံျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ထို႔ျပင္ ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ ဘဂၤလာ၊ ဘူတန္၊ အိႏၵိယႏွင့္ နီေပါႏိုင္ငံမ်ားမွ တက္ေရာက္လာေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ ကိစၥရပ္မ်ားအား ယင္းအစည္းအေ၀းျပင္ပတြင္ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။
ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဘဂၤလာမွ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆိုက္ခ်္ ဟာဆိန္းနာ ဦးေဆာင္ၿပီး သြားေရာက္မည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဂၤလာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ စေနေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes)