ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း ပထမဦးဆုံး ေဆာင္ရြက္မည့္ ျပည္လုံးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းကုိ အခ်ိဳ႕ေ၀းလံေဒသမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ေကာက္ယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ (၁၄ မတ္လ၊ ၂၀၁၄) ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
လဝက၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရိပ္သာ (၁)တြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီတြင္ ဘဂၤလီထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခ့ဲသည္။
လဝက၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရိပ္သာ (၁)တြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီတြင္ ဘဂၤလီထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခ့ဲသည္။
ရာသီဥတု လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဘာသာစကားကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထား သည့္ မတ္လ ၃၀ ရက္ထက္ေစာၿပီး စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခ်က္အရ သိရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ႀကိဳတင္သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ပူတာအုိ၊ မခ်မ္းေဘာ၊ ေနာင္မြန္း၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကုိကုိးကၽြန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပုိင္း) အထူးေဒသ (၄) မုိင္းလားေဒသ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) အထူးေဒသ (၂) " ၀ " ေဒသ၊ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ အႀကိဳေကာက္ယူ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ပူတာအုိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဒဘြန္ဒမ္းရြာေဒသတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္အတြက္ စာရင္းပစၥည္းမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္သယ္ယူရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။
အဆုိပါ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေနခ်ိန္ တစ္စုံတစ္ဦးက ရုိဟင္ဂ်ာအမည္ကုိ ထည့္သြင္းလာပါက ေရးမွတ္သြားမည္ကုိ ေဒသခံ ရခုိ္င္တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ လက္ခံႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရမွ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမရွိပါဟု ေျပာဆုိထားသည့္အတြက္ ထုိသုိ႔ ေရးမွတ္သြားမည့္ အစီအစဥ္ကုိ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္တစ္ျပည္နယ္လုံး ဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆုိပါက မွတ္တမ္းေရးသြင္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသား/ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမည္မဟုတ္ဟု လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက မီဒီယာမ်ားထံ ေျပာၾကားထားသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုက့ဲသုိ႔ အစုိးရမွ တရား၀င္ ေကာက္ခံေသာ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာဟု မွတ္တမ္း တင္ေရးသြင္းမည္ဆုိပါက တရား၀င္သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္သြားႏုိင္ၿပီး ေနာင္တြင္ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္ဟု ေဒသခံရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။
ယခုလုိ စုိးရိမ္ေနၾကခ်ိန္တြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အမ်ိဳးသားသန္းေခါင္စာရင္း ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္သည့္အာရွအသံ သတင္းဌာနအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရုိဟင္ဂ်ာမရွိ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာအမည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုစာရင္း ထည့္သြင္းသတ္မွတ္မည္ မဟုတ္ဟုတ္ဟု ေျပာဆုိထားေသာ္လည္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားက သံသယျဖစ္ေနၾကသည္။
ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီေက်ာ္က လ၀က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႔ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရိပ္သာ (၁)တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရခုိင္ဓမၼာရုံတြင္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ " ရခုိင္သမုိင္းကေပးေသာ သင္ခန္းစာ " ေဟာေျပာပြဲတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Kanda တကၠသုိလ္မွ ပါေမာကၡ ရခုိင္သမုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ခုိး၀င္လာေသာ ဘဂၤလီမ်ားကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး၏ immigration ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူလုိ႔ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆုံး ေကာက္ယူခ့ဲၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ခံ၍ ကုလသမဂ္ဂလူဦးေရ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ျပဳျပင္ေဆာက္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes)