Thursday, November 27, 2014

အေျပာႏွင့္အလုပ္မညီေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ လဝက၊ ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳရေတာ့မည္‌ေလာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ဘဂၤလီဝန္ထမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ရရွိေရးအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား (သံုးေခါက္ခ်ိဳးကတ္ျပားမ်ား)ကို အခ်ိန္မီထုတ္ေပးရန္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ လဝက႐ံုးမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးေနရေၾကာင္းၾကားသိေနရပါသည္။
UNHCR အပါအဝင္ UN ႐ံုးမ်ားႏွင့္ Agency မ်ား၊ INGO မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ အမ်ားစုမွာ ဘဂၤလီမ်ားသာ ျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္မခံႏိုင္၊ မရွိဟု အၿမဲကန္႔ကြက္ျငင္းဆိုထားသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္သာ ခံယူထားၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္သာ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယာယီသက္ေသခံကတ္ျပားျဖင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ယခုအခါ သူတို႔ကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Workshop ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ရန္ UNHCR မွ ေရြးခ်ယ္ထားျဖင့္ ႏိုင္ငံကူးးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။
ယင္းဘဂၤလီဝန္ထမ္း ၄ဦး(သို႔မဟုတ္) ၅ဦးအတြက္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးရန္ UNHCR မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ လဝကသို႔ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုထားသည္ဟု အမည္မေဖၚလုိသူ UN ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ လဝက အသိုင္းအဝန္းမွလည္း ထိုသို႔ ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေနျခင္း မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ အထက္ဌာနမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ထုတ္ေပးခိုင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္လဝက႐ံုးႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။ ၎ကိစၥကို လဝက ဝန္ထမ္းမ်ားက လံုးဝဖြင့္မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ သတင္းေပါက္ၾကားမႈ မရွိေစရန္ တင္းၾကပ္စြာ ဖိအားေပးခံထားရပံုရွိသည္ဟု ၎တို႔ေျပာသည္။
အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားမ်ားကို မၾကာေသးမီကလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသးသည္။ ထိုကိစၥကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ ျပည္နယ္အဆင့္ ECC အစည္းအေဝးတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖမ်ားက ေမးျမန္းခဲ့သျဖင့္ ျပည္နယ္လဝကမွဴးက ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေၾကာင့္ ၅ ဘာသာဂုဏ္ထူးရသူ တစ္ဦးကိုသာ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ေနာက္တြင္ မည္သည့္ကိစၥႏွင့္မွ် ထုတ္ေပးေတာ့မည္မဟုတ္ပါ၊ ထုတ္ေပးသူမ်ားကိုလည္း အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုထိုကတိသည္ လြယ္လြယ္ေပးခဲ့သျဖင့္ လြယ္လြယ္ပင္ပ်က္ျပယ္သြားၿပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံကပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း၊ ဖိအားေပးအၾကပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေတာင္းဆိုတိုင္း လိုက္ေလ်ာေဆာင္ရြက္ေပးေနရမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ ဆိုသည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ရေပေတာ့မည္။
ဥပေဒႏွင့္မညီသည္ကို ေတာင္းဆိုသည္၊ ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ဆိုလွ်င္ ေတာင္းဆိုသူ၊ လုပ္ေဆာင္ေပးသူ အားလံုးတို႔သည္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖါက္သူမ်ားသာ ျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ႏိုင္ငံတြင္းေနသူမ်ားကအစ မလိုက္နာလွ်င္ မည္သူကလာ၍ ေလးစားႏိုင္ပါေတာ့မည္နည္း။
အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားမ်ားကို ၁၉၄၈ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ဥပေဒအရ စီစစ္ၿပီးသူမ်ားကိုသာ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုရာ ၎ကတ္ျပား လက္ဝယ္ရရွိျခင္းျဖင့္ အလိုလို ႏိုင္ငံသား စီစစ္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သက္ေရာက္သြားႏိုင္သည္ကို ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖၚသူ လဝက ဝန္ထမ္းမ်ားက အသိဆံုးျဖစ္သင့္သည္။
၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ မျဖစ္မႈ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီ၊ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္စီစစ္ေပးရန္ ရခိုင္တစ္ျပည္နယ္လံုးက ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ ကတ္ျပားမ်ားအား လြယ္လင့္တကူ ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္သင့္/ မလုပ္သင့္ကို အေလးအနက္ ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ေပသည္။ အလြယ္တကူ ထုတ္ေပးလိုက္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို သတိခ်ပ္သင့္လွေပ၏။ မဟုတ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ဆႏၵထုတ္ေဖၚပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍ ကန္႔ကြက္ရပါေတာ့မည္။
မင္းသိမ္းခိုင္(စိုင္းဒင္သား)
(ဤသတင္းအား Coral Arakan New မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္၊ ဓာတ္ပံု- အင္တာနက္)
Post a Comment