Wednesday, January 21, 2015

တက္လမ္းစီမံကိန္း၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲ ေျမပံုတြင္ျပဳလုပ္

DSC02203
တက္လမ္းစီမံကိန္း၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ကုန္စည္ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲအခမ္းအနားတစ္ရပ္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕ကျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ျပခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျပီး တက္လမ္းစီမံကိန္း၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပသ ထားျခင္း၊ အျခားစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း သူတို႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို  ျပသျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ျပခန္းမ်ားမွာ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနျပခန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနျပခန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းျပခန္း၊ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနျပခန္း၊ အာရကၡေဖါင္းေဒးရွင္းျပခန္း ႏွင့္ Green Lives ျပခန္းတို႔ျဖစ္သည္။
ကုန္စည္ျပပြဲ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသထြက္ ပန္းမာန္၊ စပါး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီး၀လန္၊ ေရႊပုဇြန္ေျခာက္ႏွင့္ ေလာင္စာေခၽြတာ မီးဖိုျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ယင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အားလံုးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု တက္လမ္းစီမံကိန္း Coordinator ေဒၚခ်ယ္ရီစိုးက ေျပာသည္။
“ဒီပြဲမလုပ္ခင္ တက္လမ္းမိသားစု၊ ၿမိဳ႕ေပၚအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနနဲ႔ အျခားဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲေတြနဲ႔ အစည္းအေ၀းလုပ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီး အားလံုးညွိႏိႈင္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အားလံုးဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ခဲ့ပါတယ္”ဟု သူမကေျပာသည္။
ယင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ တက္လမ္းစီမံကိန္း၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ခ်ျပရန္ႏွင့္ ေကာက္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္၌ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာ သီးႏွံအရည္အေသြးကို  ျပသႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္ဟု တက္လမ္းစီမံကိန္း ဒါရိုက္တာ Marcel De Brune က ေျပာသည္။
တက္လမ္းစီမံကိန္းကို IRC, Save the Children, OXFAN, Better Life ႏွင့္ Care အဖြဲ႕တို႕က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ဂီရိမုန္တိုင္းသင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေျမပံု၊ မင္းျပား ေပါက္ေတာရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၂၁၄ ရြာ၌ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈရွိေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
တက္လမ္းစီမံကိန္းအေနျဖင့္ အဓိကထား အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္သီး၀လန္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါး ပုဇြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဂဏန္းဖမ္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တံငွာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ အစိုးရငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး နည္းပညာမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးကာ ေက်းရြာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံၿဖိဳးလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္းသိရသည္။
စပါးခင္းမ်ားသို႔ ဆားငန္ေရ မ၀င္ေရာက္ေစရန္ ကာရီမ်ားဆည္ဖို႔ေပးျခင္းမ်ားကိုပါ လုပ္ေဆာင္ ေပးလွ်က္ရွိၿပီး၊ ယင္းသို႔လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚရာ၌ ရန္ကုန္၊ စစ္ေတြမွ ကန္ထရိုက္မ်ားကို မေခၚယူပဲ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေက်းရြာလူထု အတြက္ အပို ၀င္ေငြမ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
DSC02157
တခ်ိန္တည္း၌ တက္လမ္းစီမံကိန္းမွ အေသးစားေငြစု ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေပးလွ်က္ရွိၿပီး၊ ေက်းရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ေငြမ်ားကို စုႏိုင္သည့္အျပင္၊ မိမိတို႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အတိုးႏႈန္းအနည္းငယ္ျဖင့္ ေငြေခ်းႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။
ယင္းေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္း၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ေဒသခံေက်းရြာမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အရည္အေသြးမ်ားကိုျမွင့္တင္ေပးျခင္းအျပင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္
“ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အားလံုး၀ိုင္း၀န္းၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ အပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရေရာ၊ ျပည္နယ္အစိုးရေရာ၊ သက္ဆိုင္ရာဌန အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကေရာ၊ အခုလို NGO, INGO အားလံုးနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးမွဴး ဦးသိန္း၀င္းကေျပာသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၌ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑လုပ္ကိုင္သူ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး၊ အျခားက႑တိုးတက္ၿပီး၊ လယ္ယာက႑မတိုးတက္လွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးမွဴးက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။
IRC အေနျဖင့္ ဂီရိမုန္းတိုင္းသင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီး တက္လမ္းစီမံကိန္းကို အျခားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္ရန္အတြက္ LIFT အဖြဲ႕မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။
ေလာင္စာေခၽြတာ မီးဖိုျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူ ၆၂ ေယာက္ကို ေမြးထုတ္ေပးထားၿပီး၊ ယင္းမီးဖိုမ်ားကို သဲ၊ ေက်ာက္စရစ္၊ ဘဲလပ္ေျမမ်ားကို အသံုးျပဳကာ နာရီပိုင္းအတြင္း အၿပီးအစီးျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး၊ မီးဖိုတစ္လံုးကို ၅၀၀၀ က်ပ္စီျဖင့္ ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ၿပိဳင္ပြဲေျခာက္ခုလံုးအတြက္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆုမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ရခိုင္ရိုးရာအကျဖင့္ တင္ဆက္ကျပသည့္အျပင္ ေျမပံုၿမိဳ႕ရွိ ခ်င္းတိုင္းရင္းသူ၊တိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္း ခ်င္းရိုးရာ အကျဖင့္ တင္ဆက္ကျပခဲ့ၾကသည္။
“ကၽြန္ေတာ့္အမက စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနကဆိုေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ၀ါသနာပါပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွ စတင္စိုက္ပ်ိဳးတာပါ”ဟု ပန္းမာန္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုရရွိသူ ၉ တန္းေက်ာင္းသား ေမာင္ပိုင္ထူးေက်ာ္က ေျပာသည္။
အခမ္းအနားကို နံနက္ ၉ နာရီခန္႔တြင္ စတင္ၿပီး ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။ ယင္းအခမ္းအနားသို႔ ၿမိဳ႕ေပၚေန လူထုအျပင္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာစီမွ ကုိယ္စားလွယ္  ၅ ဦးက်စီ တက္ေရာက္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ စုစု ေပါင္း လူ ၁၀၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- နိရဥၥရာသတင္းဌာန)
Post a Comment