Monday, March 25, 2013

ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ၉၆၉ တရားပြဲေတာ္အား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ ဂဏ၀ါစက သံဃာေတာ္မ်ားက
ြန္ယက္ ၉၆၉ ဓမၼသဘင္ပြဲကို ၂၀၁၃ ခု မတ္လ
၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ မူလာရာမေက်ာ
င္းတိုက္အတြင္း စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပ
ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကင္းသတင္းရရွိပါသည္။
ဂဏ၀ါစက သံဃာေတာ္မ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္ ၿမိဳ႕ေ
တာ္စစ္ေတြမွ ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ၾကြေရာက္ေ
တာ္မူလာၿပီး နံနက္ ၉း၀၀နာရီတြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿ
မိဳ႕ အမွတ္(၂)ဆိပ္ကမ္း င/လေပြ႔မွ ေက်ာက္ျဖဴၿ
မိဳ႕ေဒသခံ သံဃာေတာ္မ်ား ႏွင့္ တရားပြဲ ျဖစ္ေျ
မာက္ ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔တို႔က သာသနအလံမ်
ားကိုကိုင္ေဆာင္ကာ ႀကိဳဆိုလွ်က္ ဂဏ၀ါစက
သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တပါတ္ စီတ
န္းလွည့္လည္ကာ အပူေဇာ္ခံၿပီး မူလာရာမ ေ
က်ာင္းတိုက္အတြင္းသို႔ ၁၀း၀၀ နာရီခန္႔တြင္ေရ
ာက္ရွိလာေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ယင္းေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴေဒသခံ သံ
ဃကြန္ယက္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ရခိုင္တိုင္းရင္း
သားမ်ား တိုတက္ေရးပါတီ၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအ
ဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါ
တီ၊ တိုင္းရင္သားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးပါတီ၊
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ေက်ာ္ျဖဴျပန္လည္
ထူေထာင္းေရးေကာ္မတီ၊ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ
မ်ားႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ဂဏ၀ါစက သံဃာေတာ္
မ်ားကြန္ယက္ ၉၆၉ ဓမၼသဘင္ဆင္ယင္က်င္းပ
ေရး သံဃာေတာ္မ်ားအား မိတ္ဆက္စကားမ်ား
မိန္းၾကားခဲ့ၿပီး တစ္နာရီခန္႔ၾကာ သတိ၊လံုလ၊၀ိ
ရိယ ရွိၾကဖို႔ရန္ ယုန္ႏွင့္လိပ္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲပံုျပ
င္ ဥပမာေပးကာ စည္းစည္းလံုးလံုးႏွင့္ သတိ
အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို
ေစာင့္ထိမ္းၾကပါလို႔တိုက္တြန္းကာ မိတ္ဆက္
သည့္ အခန္းအနားကို ဗုဒၶသာသနာ စိရံနိဌတု
သံုးႀကိမ္ရြတ္ဆို၍ ရိုေသစြာၿပီးဆံုးေစခဲ့သည္။
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရား၊ ေက်
ာက္တလံုးဘုရားမ်ားအားသြားေရာက္ဖူးေမ်ာ္ၿပီ
း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မလကၽြန္းေက်းရြာအနီးရွိ ျ
မန္မာ-တရုတ္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း ဓ
ာတ္ေငြ႔သန္႔စင္ စက္ရံုလုပ္ခြင္းသို႔သြားေရာက္ၾ
ကည့္ရႈ႕ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ည ၁၀း၀၀ ညမထြက္ရအမိန္
းထုတ္ျပန္ထားသည့္အတြက္ အခ်ိန္လုၿပီး တရ
ားပြဲကို ညေန ၆း၀၀ နာရီတြင္စတင္ေဟာၾကား
မည္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ေက်ာင္း၀င္းအတြင
္း တရားေတာ္နာ ေရာက္ရွိလာမည့္ တရားခ်စ္ခ
င္ သူေတာ္စင္မ်ားအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား ျ
ပဳလုပ္ျခင္း၊ မီးလံုး၊ မီးေခ်ာင္းမ်ားတပ္ဆင္းရာ
တြင္ေႏွာင့္ေႏွးမွဳမ်ား ရွိသည့္အတြက္ တရားပ
ြဲကို ညေန ၇း၀၀ နာရီမွ စတင္ေဟာ ၾကားရေၾ
ကာင္း တရားပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္
တစ္ဦးမွေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါတရားပြဲတြင္
တရားနာပရိသတ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔လာေရာက္
တရားနာယူၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။
“ဂဏ၀ါစက သံဃာေတာ္မ်ားကြန္ယက္မွ ၉၆၉
ဓမၼသဘင္ တရားေဒသနာမ်ားခ်ီျမွင့္ဖို႔ၾကြလာ
တဲ့ သံဃာေတာ္ (၆) ပါးမွာ အခ်ိန္မရတဲ့အတ
ြက္ အရွင္ဥတၱမ (မေကြး) စိန္မမပါဋိတကၠသိုလ္
ေက်ာင္းတိုက္၊ အရွင္ဂႏၶသာရ ျမေစတီစာသင္
တိုက္၊ အရွင္သႏၶမၼ ျမေစတီနန္းဦးစာသင္တို
က္၊ ဟိတဓရဆရာေတာ္ အရွင္၀ိမလာဘိ၀ံသ
မဟာၿမိဳင္ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕
မြန္ျပည္နယ္မွသံဃာ(၄)ပါးသာ တရားေဟာၾ
ကားၿပီး ညေန ၉း၄၀ မိနစ္မွာတရားေဟာပြဲကို
ဗုဒၶသာသနာ စိရံနိဌတု သံုးႀကိမ္ရြတ္ဆို၍ နိဂုံး
ကမၸတ္အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္ဟု ေက်ာက္ျဖဴ သံ
ဃကြန္ယက္မွဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရကေျပာသ
ည္။
ဂဏ၀ါစက သံဃကြန္ယက္အဖြဲ႔မွ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ
႕သံဃကြန္ယက္အား အလွဴ ၁၀ သိန္းက်ပ္၊ ေက်ာ
က္ျဖဴၿမိဳ႕ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးေကာ္မတီသို႔
အလွဴေငြ ၅ သိန္းက်ပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရ
သည္။
from : RSV
(သတင္းအရင္းအျမစ္- ေလးၿမိဳ႕ Webpages)
Post a Comment