Friday, March 22, 2013

၉၉-လတၱံ႔ (ရခိုင္ေက်ာက္ရိုး မဟာရာဇ၀င္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)


ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သကၠရာဇ္(၁၁၀၅)ခုႏွစ္က နန္းတက္ခဲ့ေသာ နရပတိမင္းလက္ထက္ သစ္တက္ငလက္ရံုးအား ေမးျမန္းေသာေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ နတ္သၼီးအခန္းဆက္တြင္(၉၉)လတၱံ႔ကို ေမးေျဖေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုေမးေျဖခဲ့ေသာ (၉၉)လတၱံ႔မွာ–

(၁)-မင္းတို႔မတရား က်င့္ေဖာက္ျပား၍ တိုင္းသားျပည္သူ ကြ်တ္ကြ်တ္ဆူလို႔၊ အိုးကင္းေရက်ျဖစ္လတၱံ႔။
... (၂)-မင္းတို႔မတရား အစိုးစားလည္းမ်ားလတၱံ႔။
(၃)-လက္နက္အားကိုး ထိုမင္းမ်ိဳးတို႔ အုပ္စိုးပိုင္ရာ တိုင္းျပည္မွာ သူခိုးဓါးျပမ်ားလတၱံ႔။
(၄)-သူ႔မင္းငါ့မင္း အခ်င္းခ်င္းလည္္း သတ္ျဖတ္ထိုခါျဖစ္လတၱံ႔။
(၅)-ရကၡပူရ ျပည္ဓညမွာ ရာဇာနတၳိ မင္းမရွိဘဲျဖစ္လတၱံ႔။
(၆)-ရကၡပူရ ျပည္ဓညမွာဝါဒလက္ကိုင္ စစ္ပြဲၿပိဳင္ကာ ဘယာေဘးႀကီးသင့္လတၱံ႔။
(ရ)-ရခိုင္ျပည္သူ ကြ်တ္ကြ်တ္ဆူလို႔ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္လတၱံ႔။
(၈)-ရခိုင္ျပည္သူ ကြ်တ္ကြ်တ္ဆူလို႔ စိတ္ပူပင္ေသာကမ်ားလတၱံ႔။
(၉)-ႏိုင္ငံေရးေယာင္ေယာင္ လိမ္လွဲ႔ေဆာင္ သူေတာင္းစားလည္းမ်ားလတၱံ႔။
(၁၀)-ဘုရားကိုကား နိမ့္ရာထား ေမ်ာက္ကားအထက္ေရာက္လတၱံ႔၊ ရကၡပူရျပည္ဓညမွာ က၀ိအေဖၚပညာေက်ာ္တို႔ ဗလာနတၳိေခ်ာတိတိလည္းျဖစ္လတၱံ႔။
(၁၁)-ပညာရွိေပ်ာက္ ရခိုင္ျပည္မွာ ေဘးႀကီးေရာက္ မ်ားစြာလူဆိုးျဖစ္လတၱံ႔။
(၁၂)-သူျမတ္သားကိုမနာလို ၀န္တိုစိတ္ဆိုးမ်ားလတၱံ႔။
(၁၃)-သူျမတ္ကိုကား နိမ့္ရာထားလို႔ လူဆိုးစိတ္ေရာက္လတၱံ႔။
(၁၄)-လူႀကီးကိုကား နိမ့္ရာထား မင္းကားခ်ီးေျမွာက္ သူငယ္ေရာက္ကာ အေထာက္အပံ့ျပဳလတၱံ႔။
(၁၅)-ဘုရားတရားေစာင့္သူမ်ား ရန္မ်ိဳးကပ္ႀကီးလြတ္လတၱံ႔။
(၁၆)-ဘုရားတရား မေစာင့္ျငား ရန္မ်ိဳးကပ္ႀကီးသင့္လတၱံ႔။
(၁၇)-အမ်ိဳးေလးပါး သိသူမ်ား ဘယာေဘးႀကီးလြတ္လတၱံ႔။
(၁၈)-အမ်ိဳးေလးပါး မသိျငားက ဘယာေဘးႀကီးေရာက္လတၱံ႔။
(၁၉)-မိခင္ဘခင္ ဘုရားသရွင္ကို ကိုးကြယ္ေသာသူက်န္လတၱံ႔။
(၂၀)-ရခိုင္ဂတံုး ဗမာသံုဥ္းလည္းျဖစ္လတၱံ႔။
(၂၁)-ရခိုင္ဂတံုး ျပည္ရြာသံုဥ္းလည္းျဖစ္လတၱံ႔။
(၂၂)-ခ်င္းႏွင့္ရခိုင္ စားပြဲထိုင္ ဗမာေအာက္သားေျပးလတၱံ႔။
(၂၃)-မယူနတ္ႀကီး စည္ေတာ္တီး ကုလားေဘးႀကီးသင့္လတၱံ႔။
(၂၄)-ဘူးသီးေတာင္နယ္ ျပင္ေခါင္ကုလားစိုးလတၱံ႔။
(၂၅)-ကုလားေခါင္းထက္ အမာနက္ အခါကိုးခါပြါးလတၱံ႔။
(၂၆)-ကုလားကိုရွာေက်ာက္ေတာ္မွာ ထိုခါတရုပ္ေတြ႔လတၱံ႔။
(၂၇)-ဂိဇၩကုတ္ေတာင္ ပိတၱာေဖါင္ လူေဘာင္ေရာက္လည္းမ်ားလတၱံ႔။
(၂၈)-မုသ၀ါဒါ ေျပာဆိုကာ မ်ားစြာစားေသာက္ပြါးလတၱံ႔။
(၂၉)-မိဘကုိကား နိမ့္ရာထားလို႔ သားကဆရာခံလတၱံ႔။
(၃၀)-မိမေယာက္်ား ထိုသူမ်ားတို႔ ဒုကၡေဘးႀကီးေတြ႔လတၱံ႔။
(၃၁)-ရကၡပူရ ျပည္ဓညမွာ မိမမ်ားစြာ လက္ေကာက္ၿခီခ်င္းကြ်တ္လတၱံ႔။
(၃၂)-ထိုသို႔မိမ ကၠဳတၳိယ(ခပဇာ) ထၼင္းခ်က္လတၱ႔ံ။
(၃၃)-ရကၡပူရ ျပည္ဓညမွာ ေရႊေငြအသျပာ ရတနာလည္း ဗလာနတၳိ ေခ်ာတိတိလည္းျဖစ္လတၱံ႔။
(၃၄)-ရကၡပူရျပည္ဓညမွာ မ၀၀မ္းစာျဖစ္လတၱံ႔။
(၃၅)-ၿမိဳ႕သားလူနတ္ လူသူျမတ္တို႔ သားမယားစားဖို႔ မ်ိဳင္ေခ်ထုိခါထိုးလတၱ႔ံ။
(၃၆)-အက်ၤ ီမဟုတ္ ကုလားျခဳပ္လည္း၀တ္လတၱ႔ံ။
(၃၇)-သေဘၤာမဟုတ္ တရကုတ္ႏွင့္ စီးသူမ်ားစြာပြါးလတၱံ႔။
(၃၈)-ေယာက်္ားမပီ လူဗလီလည္းမ်ားလတၱ႔ံ။
(၃၉)-အက်ၤ ီလက္ေပၚ လူလက္ေပၚလည္းမ်ားလတၱ႔ံ။
(၄၀)-မိမမတရား လင္ေမွ်ာင္ထားလည္းမ်ားလတၱ႔ံ။
(၄၁)-အပ်ိဳကညာ ရတနာတို႔ အသေရမလံု ရူပါရံုႏွင့္ သားျမတ္ေပၚေအာင္ျပလတၱ႔ံ။
(၄၂)-မိမမတရား က်င့္ေဖါက္ျပား၍ စီးပြါးကုန္သည္လုပ္လတၱံ႔။
(၄၃)-ထိ္ုသည္မိမ ဖြါးသည္သားက သူခိုးဓါးျမမ်ားလတၱံ႔။
(၄၄)-ထိုသည္မိမ ဖြါးသည္သားက လူလိမ္လူညာမ်ားလတၱ႔ံ။
(၄၅)-ေတာင္ကေအာက္ခ်င္း ျပားကိုဆင္း ေအာက္ခ်င္းေဖၚရီြရွာလတၱ႔ံ။
(၄၆)-ေက်ဇူးမသိ လူဒိဌိလည္းမ်ားလတၱ႔ံ။
(၄၇)-ဘုရားျပကာ စီးပြါးရွာ အေရွာင္စားလည္းမ်ားလတၱ႔ံ။
(၄၈)-ဂတံုးရိပ္ခါ သကၤန္း၀ါဆို ထိုျပည္ရဟန္းပြါးလတၱ႔ံ။
(၄၉)-ေက်ာင္းထိုင္သံဃာ သကၤန္း၀ါ ဘ႑ာစုလည္းမ်ားလတၱံ႔။
(၅၀)-ပိဋကတ္သံုးဖံု မလံုၿခံဳ ျငင္းခံုျဖစ္လတၱံ႔။
(၅၁)-သိကၡာမစံု မလံုၿခံဳ သူတံုနိမ့္လည္းမ်ားလတၱံ႔။
(၅၂)-စားၿပီးအိပ္ေန ဘိကၡေ၀ ေက်ာင္းစရိုက္မရ ေဒါသထြက္လည္းမ်ားလတၱံ႔။
(၅၃)-ဘုန္းႀကီးမတရား ေက်ာင္းႀကီးစားလည္း မ်ားလတၱံ႔။
(၅၄)-ဘုန္းႀကီးေယာင္ေယာင္ ေက်ာင္းတေဆာင္ႏွင့္ မင္းေခါင္ဆရာလည္းမ်ားလတၱံ႕။
(၅၅)-ေဆးအိုးတေျပာင္ေျပာင္ ကြမ္းယာေဆာင္ ယပ္ေတာင္ကားကားမ်ားလတၱ႔ံ။
(၅၆)-သကၤန္းမပီ ဧကသီႏွင့္ ဒုႆီရွင္မ်ား ေငြေၾကးစားလည္းမ်ားလတၱ႔ံ။
(၅၇)-မင္း၀ယ္ခယ အက်င့္ယြမ္း ရွင္ရဟန္းလည္းမ်ားလတၱ႔ံ။
(၅၈)-ေသရည္အရက္ ၾကက္ၿခံ၀က္ႏွင့္ေသာက္လတၱ႔ံ။
(၅၉)-မိမမ်ားႏွင့္ စကားျမဴးထူး ရဟန္းရူးတို႔မ်ားလတၱ႔ံ။
(၆၀)-လူႏွင့္မျခား ေငြေၾကးစားလည္းမ်ားလတၱ႔ံ။
(၆၁)-မင္းတြင္ခစား ေပါက္လြတ္ထား ရွင္ေစာ္ကားလည္းမ်ားလတၱ႔ံ။
(၆၂)-ေက်ာင္းေအာက္တြင္တက္ ပုခက္တြဲလြဲမ်ာလတၱ႔ံ။
(၆၃)-ရဟန္းခ်င္းခ်င္း တရားထိုခါေတြ႔လတၱ႔ံ။
(၆၄)-အေရးႀကီးရဟန္း တကၠဒြန္းကိုပယ္လတၱ႔ံ။
(၆၅)-ရကၡပူရ ျပည္ဓညတြင္ ျမတ္စြာဗုဒၶ ကိုယ္စားလွယ္လည္း ေတာင္သာယာက ေရာင္၀ါထိုခါျပလတၱ႔ံ။
(၆၆)-နတ္တို႔ဖူးျပန္ ကန္ေတာ့သံကို ရခိုင္အမွန္ၾကားလတၱ႔ံ။
(၆၇)-ေ၀သာလီေတာင္တြင္း ေျခေတာ္ရင္းက ေစာင္းညွင္းတူရိယာတီးလတၱ႔ံ။
(၆၈)-ရကၡပူရ ျပည္ဓညမွာ သာသနာေရာင္တေျပာင္ေျပာင္ ေနလပမာထြန္းလတၱ႔ံ။
(၆၉)-ဥတၱရမဓုရ ျပည္ရကၡတြင္ အက်င့္ထူးဆန္း သီလပန္းႏွင့္ ရဟန္း-၉-ပါးေပၚလတၱ႔ံ။
(၇၀)-သာသနာ့ဒါယကာ ေပါမ်ားစြာတို႔ သဒၵါရႊင္လန္းျဖစ္လတၱ႔ံ။
(၇၁)-ရကၡပူရ ျပည္ဓညမွာ ေရႊေငြအသျပာ ရတနာႏွင့္ ဆန္ေရစပါးပြါးလတၱ႔ံ။
(၇၂)-ရခိုင္ျပည္သူ ခပ္သိမ္းသူတို႔ ေမတၱာတရားပြါးလတၱံ႔။
(၇၃)-ရကၡပူရ ျပည္ဓညတြင္ ဘာ၀နာကမၼဌာန္း စီးျဖန္းေသာသူမ်ားလတၱ႔ံ။
(၇၄)-ငၿပီဗဒုန္း ၿမိဳ႕ကိုဖုန္းကာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႀကီးပ်က္လတၱ႔ံ။
(၇၅)-ျမစ္ဆိပ္ကမ္းနား ေနသူမ်ားလည္း ဒုကၡေဘးႀကီးေတြ႔လတၱ႔ံ။
(၇၆)-ကုလားတန္ဖ်ား ရြာအမ်ားကို အပိုင္ကုလားသိမ္းလတၱံ႔။
(၇၇)-သာသနာေရာင္၀ါ ထြန္းေသာခါ ဘူးသီးေတာင္မွာ ျပင္ေခါင္ကုလားၿပိဳလတၱ႔ံ။
(၇၈)-ဂစၦပနဒီ ျမစ္ညာဆီက ေရမင္းထိုခါေပါက္လတၱ႔ံ။
(၇၉)-ရကၡပူရ ျပည္ဌါနတြင္ ေရွ႕ေနာက္ေျမာ္ျမင္ ပညာရွင္တို႔ မ်ားစြာထိုခါေပါလတၱ႔ံ။
(၈၀)-ပညာရွိေရာက္ခါ တိုင္းျပည္ရြာမွာ သာယာ၀ၿဖိဳးျဖစ္လတၱ႔ံ။
(၈၁)-ၿငိမ္းခ်မ္းတိုင္းျပည္ ရွိတုန္ေလ စစ္သည္မ်ားစြာနာလတၱ႔ံ။
(၈၂)-စစ္သည္နာၿပီး စည္ေတာ္တီး ဘုမၼိေနေရာက္ေတာက္လတၱ႔ံ။
(၈၃)-ဘိုရမနတ္ႀကီး စည္ေတာ္တီး ျပည္ႀကီးေအာင္လံထူလတၱံ႔။
(၈၄)-နတ္ေမာင္းတီးခါ မိစၦာတို႔ မွတ္ခ်က္ထိုခါပ်က္လတၱ႔ံ။
(၈၅)-ေဘာင္းဒြတ္နတ္ၾကီး စည္ေတာ္တီးက ျပည္ႀကီးသာယာျဖစ္လတၱ႔ံ။
(၈၆)-မ်က္စိမ်က္ဆံ ကုလားတန္က လြန္ပ်ံထုိခါ၀ဲလတၱ႔ံ။
(၈၇)-တခ်ိဳ႕မယံု တခ်ိဳ႕ယံု ျငင္းခံုထိုခါျဖစ္လတၱ႔ံ။
(၈၈)-၀ိဇၹာေယာင္ေယာင္ သီလေၾကာင္ လည္းမ်ားလတၱံ႔။
(၈၉)-ဘုန္းႀကီးတန္းႀကီး အသီးသီးတို႔ ပူေဆြးဒုကၡဆိုက္လတၱ႔ံ။
(၉၀)-ရကၡပူရ ျပည္ဌါနမွာ လိမ္လည္မတရား ထိုသူမ်ားလည္း ဒုကၡေဘးႀကီးသင့္လတၱံ႔။
(၉၁)-ရခိုင္ဌါန ျပည္ဓညမွာ ဂုမ ၻန္တေထာင္ထြက္လတၱ႔ံ။
(၉၂)-ဂုမ ၻန္ထြက္ခါ လူမိစၦာတို႔ ဘယာေဘးႀကီးဆိုက္လတၱ႔ံ။
(၉၃)-အေရွ႕ေထာညက္ အေနာက္ပ်က္ မုခ်ထိုခါျဖစ္လတၱ႔ံ။
(၉၄)-အလယ္တရိုး ရခိုင္ျပည္မွာ ေရႊထီးမိုး ဂုဏ္တခ်ိဳ႕လည္းတက္လတၱံ႔။
(၉၅)-ေရႊေငြအသျပာ စုထားတာလဲ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပြါးလတၱ႔ံ။
(၉၆)-ရကၡတိုင္းျပည ္ခ်ဲ႕ထြင္ေလ လူေတြအထြတ္ ျမတ္မဟာကို ထိုခါတရုတ္ပို႔လတၱံ႔။
(၉၇)-တရုတ္၀င္တိုက္ သကၠရာဇ္ကို ေတြ႔သစ္သခ်ၤာ(အႀတိန၀)မည္ရသိစက္ ျပခ်ေ၀ါဟာ ေလသာသေဘၤာ ေဖာင္ႏွင့္ေမွ်ာ၍ သြင္းျပာအင္း၀၀င္လတၱ႔ံ။
(၉၈)-အင္းေပါက္၀၀င္ မိႈင္းလွ်င္ပ်က္ပ်က္ ကသီမဟု ကမ္းမွလက်္ာ နမကြဲရွိ သိရိေခ်ာင္းဖ်ား ဒႆရာဇာ သိမ္ေတာ္ရင္းမွာ တကာကိုးကြယ္ထားလတၱ႔ံ။
(၉၉)-တရုတ္ ကုလား အခ်ိန္ေစ့ေသာ္ ရခိုင္ဘုရင္စၾကာမင္းကို ေမစႏၵီဟု သမီးကညာတပါးဆက္လတၱံ႔။

မွတ္ခ်က္–
ေရွ႕မူအတိုင္း မူရင္းအတိုင္း အနာဂတ္ရခိုင္ျပည္သူ ရခိုင္သားတိအတြက္ ျပန္လည္ေဖၚထုတ္တင္ျပလိုက္ပါသည္။
အသွ်င္-ကၠႏၵာစက��
ေဗဒင္ႏွင့္ သမိုင္းသုေတသီ။

No comments: