Friday, May 31, 2013

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ ပထမအႀကိမ္ၿမိဳ႕နယ္ညီလာခံ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

၁။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီႀကီးႏွစ္ခုျ
ဖစ္ေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ(RNDP)ႏွင့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ALD) တို႔တစ္ပါတီအျဖစ္ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းေရးကို အေလးအနက္တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုသည္

၂။ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း၊ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေန(သို႔)စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္းရွိေဒသခံတို႔၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ မေဒးကၽြန္းေန လူထု၏ တက္ၾကြ၊ လွဳပ္ရွား၊ ညိဳွႏိႈင္း ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚ အေလးအနက္ေထာက္ခံသည္။

၃။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡအေျခအေနအရ၎၊ ဘဂၤလီမ်ား၏ အတြင္းစိတ္သ႑န္ မမွန္ကန္မႈအရ၎၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ေက်းဇူးသစၥာကို ေစာင့္သိ႐ိုေသမႈ မရွိ၍၎၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီမ်ား အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အုန္းေတာေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း လူထုဆႏၵေဖၚထုတ္ခဲ့ျခင္းအား အေလးအနက္ေထာက္ခံသည္။

၄။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စီးပါြးေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အစရွိသည္တို႔အား ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူမ်ား၊ အင္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

၅။ ေက်ာက္ျဖဴေဒသႏွင့္ပတ္သက္ေသာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေဒသခံတို႔၏သေဘာထားကိုႀကိဳတင္ ရယူၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ေစလိုသည္။
၆။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္တို္င္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ အေတြးသစ္၊အျမစ္သစ္၊ ေရွးလုပ္ငန္းစဥ္သစ္မ်ား ႏွင့္အညီ၊ ရခိုင္အမ်ိးသားအေရးကို ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္၀င္စားသူဟူသမွ်ကို လက္ကမ္းႀကိဳဆိုသည္။

၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးတို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ကာ တရား၀င္ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားကိုစည္း႐ံုးလွ်က္ ပါတီ၀င္အျဖစ္လက္ခံျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔ကို လံုး၀ ကန္႔ကြက္သည္။

၈။ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပါြးေရးဇုံစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎စီမံကိန္းအေပၚ တဖက္သက္ဆန္႔က်င္းျခင္းမဟုတ္၊ မူသေဘာအရ ေထာက္ခံႀကဳိဆိုပါသည္။ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေနျပည္သူမ်ား၏အေျခအေနမွာ ဤမွ်ေလာက္ႀကီးမား ေသာ ၎စီမံကိန္းႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ဆိုးက်ိဳး/ေကာင္းက်ိဳးမ်ုားအား သိႏိုင္စြမ္းအားမရွိေသးပါ။ ႏွစ္အနည္းငယ္ ေစာေနေသးသည္ဟု ႐ႈျမင္သံုးသပ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤမွ်ႀကီးက်ယ္ေသာ လုပ္ငန္းပမာဏကို ယာယီဆိုင္းငံ့ထားၿပီး အထူးစီးပါြးေရးဇံုစီမံကိန္းမစတင္မီ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားအေျခခံက်ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္မႈလက္မႈ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း စေသာ စီးပါြးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ပထမဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္းတိုက္တြန္းသည္။

၉။ “ရခိုင္အမ်ိဳးသားေန႔” ေန႔ရက္ေရြးခ်ယ္သက္မွတ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ရခိုင္တျပည္နယ္လံုးရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ရခိုင့္ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တေန႔တြင္ အတည္ျပဳထုတ္ေဖၚေၾကျငာေပးရန္တိုက္တြန္းသည္။

၁၀။ ရခိုင့္စာပီ (မူလတန္းအဆင့္)သင္႐ိုးအား အလွ်င္အျမန္ ျပဌါန္းသင္ၾကားႏိုင္ေရးကို အေလးအနက္အားေပးတိုက္ တြန္းသည္။

၁၁။ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးေန႔တစ္ေန႔ေရြးခ်ယ္ၾကရာတြင္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္၊ ေခ်ာင္း၀အုပ္စု၊ သေျပေခ်ာင္ ရြာသူ မသီတာေထြး က်ဆံုးေသာ ေမ ၂၈၊ ၂၀၁၂-ခု၊ (ေမ -၂၈)ေန႔ကိုေရြးခ်ယ္ေထာက္ခံသည္။

၁၂။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုဌါနခ်ဳပ္မွ ဒီမိုကေရစီက်က် ခ်မွတ္ထားေသာ ဆံုးျဖစ္ခ်က္မ်ားအေပၚ တေသြမတိန္းလိုက္နာလုပ္ေဆာင္သြားမည္။

၁၃။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အဓမၼ သိမ္းယူထားျခင္းခံရေသာ လယ္ယာေျမကိစၥမ်ားေျဖရွင္းေရးတြင္အစြမ္းကုန္ ကူညီမည္။

၁၄။ ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ ရန္ပံုေငြအတြက္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ ရခိုင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းမွ အလွဴေငြ (၅၀၀၀၀၀) ငါးသိန္းက်ပ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ ရခိုင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအသင္း ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးဖိုးႏုေအာင္မွ အလွဴေငြ (၁၀၀၀၀၀၀) ဆယ္သိန္းက်ပ္၊ ေဇယ်ာေအာင္ ကုမဏီအလွဴေငြ (၂၀၀၀၀၀) ႏွစ္သိန္းက်ပ္ ႏွင့္အျခားအလွဴရွင္မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းမွတ္တင္ဂုဏ္ျပဳ အပ္ပါသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Coral Arakan News ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာ)

Post a Comment