Friday, May 31, 2013

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (သို႔မဟုတ္) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစိုးရ၏ သားသမီးႏွစ္ေယာက္သာ ယူရမည္ဟူေသာ ဥပေဒသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟူေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိေပးေဆြးေႏြးစရာေတြ ရွိလာခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ ေဒသတစ္ခုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ယင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္သူ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး တိုးတက္ျမင့္မားရန္လိုအပ္မည္မွာ လူသားတိုင္းသိရွိၿပီးသားျဖစ္ပါမည္။ ထိုနည္းတူစြာ လူ႔အခြင့္အေရးသည္လည္း တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လြန္စြာမွ အေရးႀကီးေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္အေရးသည္ လြန္စြာမွ နက္နဲရႈပ္ေထြးေသာအရာျဖစ္သကဲ့သို႔ ေခတ္အဆက္ဆက္၏ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေကာင္းမြန္မႈမရွိျခင္း၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔အေပၚ မွ်တမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တို႔၏ စကားတစ္ခြန္းသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရ၏ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေပတံႏွင့္ တိုင္းတာလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျဖစ္စဥ္တိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္ဟူသည္မွာ ရွိစၿမဲျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။

အားနည္းခ်က္ (လူ႔အခြင့္အေရး)
·         လူသား၏ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာကို ေလးစားမႈမရွိေၾကာင္း
·         လူသား၏ ခံယူခ်က္၊ လိုလားခ်က္မ်ားကို အာဏာသံုးၿပီး တားဆီးျခင္း
·         အစိုးရကို ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း

အားသာခ်က္ (ေရရွည္ရလာဒ္)
·         မိခင္ႏွင့္ ကေလးေသႏႈန္း ေလ်ာ့က်လာျခင္း
·         ကေလးငယ္မ်ား အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း
·         စားနပ္ရိကၡာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလံုေလာက္လာျခင္း
·         ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈေလ်ာ့နည္းလာျခင္း
·         ပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္း
ဤျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး က်န္းမာေရး အသိပညာျမွင့္တင္မႈ၊ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးက႑အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
ဤေနရာတြင္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခုကို ျပန္လည္တင္ျပခ်င္ပါသည္။ နယ္စည္းမထားဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းႏွင္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားဆရာ၀န္တစ္ေယာက္က မူဆလင္၀န္ထမ္း (က်န္းမာေရးပညာေပး/ အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲေရး) ကို မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မူဆလင္လူမ်ိဳးမ်ားအား အသိပညာေပးရန္ တာ၀န္ေပးရာ ထိုမူဆလင္၀န္ထမ္းက လံုး၀မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္က ဘာသာေရးခံယူခ်က္ ျပင္းထန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသားဆရာ၀န္ကလည္း ထိုမူဆလင္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လံုး၀မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထပ္မံျငင္းဆိုရာ ႏိုင္ငံျခားသားဆရာ၀န္မွာ ထပ္ၿပီး မခိုင္းသည့္အျပင္ တစ္စံုတစ္ရာမွ် ျပန္လည္တံု႔ျပန္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။
ဤျဖစ္ရပ္မွန္ကို အေျခခံၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းမွာရွိေသာ မူဆလင္အမ်ားစုအတြက္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အသိပညာျမွင့္တင္မႈ (အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲေရး) အခန္းက႑သည္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ မလြယ္ကူႏိုင္ပါ။ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ရွိႏိုင္မည္မွာ လံုး၀ေသခ်ာပါသည္။
အျခားယူဆခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ အစိုးရ၏ ေပၚလစီ (ဥပေဒ) ျဖစ္သင့္ေသာ သားသမီးႏွစ္ေယာက္ထက္ ယူပိုင္ခြင့္မရွိေသာ ဥပေဒသည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ကဲ့သို႔ ၿခံဳငံုသံုးသပ္လွ်င္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း အားသာခ်က္ (အက်ိဳးရလာဒ္) မ်ားက ပိုမိုေနသည္ကို လက္ေတြ႔က်က် သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရခိုင္ေဒသ (လူမ်ိဳးစုအားလံုး) တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလိုပါလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ရခိုင္ေဒသ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္နက္နဲေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ရပ္အား ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး နည္းဗ်ဴဟာက်က် ပိုင္းျခားသံုးသပ္ၿပီးမွ ေ၀ဖန္ေစလိုပါေၾကာင္း အႀကံေပးလိုပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မရွိလွ်င္ ေဒသတည္ၿငိမ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရိုက္ခတ္လာႏိုင္ေစေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ နားလည္မည္ဟု စာေရးသူ ထင္ျမင္ပါသည္။
Post a Comment