ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွ ရခုိင္လူမႈကြန္ရက္အသင္းက ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ဗလာစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းေနေၾကာင္း သိရသည္။
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ အ.မ.က (ဒုိင္းက်ီ)ေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၃ - ၁၄ ပညာသင္ၾကားေနေသာ မူလတန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ၄င္း ရခုိင္လူမႈကြန္ရက္ (ေျမာက္ဦး)မွ ဗလာစာအုပ္ ဒါဇင္ (၆၀) ကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က သြားေရာက္လွဴဒါန္းခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
ေျမာက္ဦး လူမႈကြန္ရက္မွ အ.မ.က(ဒုိင္းက်ီ)ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ဗလာစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းေနစဥ္။ ေျမာက္ဦး လူမႈကြန္ရက္မွ အ.မ.က(ဒုိင္းက်ီ)ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ဗလာစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းေနစဥ္။
သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ အ.မ.က (ဒုိ္င္းက်ီ)ေက်ာင္းမွ သူငယ္တန္း(၃၆)ဦး ပထမတန္း(၂၅) ဦး ဒုတိယတန္း(၂၄)ဦးတုိ႔အား တစ္ဦးလွ်င္ စာအုပ္ေလးအုပ္ႏွင့္ ေဘာပင္တစ္ေခ်ာင္း၊ ခဲတံတစ္ေခ်ာင္း လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး တတိယတန္း (၃၃)ဦးႏွင့္ စတုတၳတန္း(၁၅)ဦးတုိ႔အား တစ္ဦးလွ်င္ ဗလာစာအုပ္ ငါးအုပ္ႏွင့္ ေဘာပင္တစ္ေခ်ာင္း၊ ခဲတံတစ္ေခ်ာင္း လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။
ဗလာစာအုပ္လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ လူမႈကြန္ရက္အသင္းအား ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးအပါအ၀င္ ဆရာမမ်ားက ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ အလြန္၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။
လူမႈကြန္ရက္အသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ဦးေမာင္ေက်ာ္ေဇာက ရခုိင္ျပည္တြင္ရွိေသာ ရခုိင္ျပည္သူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ ကြန္ရက္သဖြယ္ ခ်ိပ္ဆက္ႏုိင္ေအာင္ႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွိႏုိင္ေအာင္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရခုိင္လူမႈကြန္ရက္ေခါင္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ရွင္းျပခ့ဲသည္။
ရခုိင္လူမႈကြန္ရက္ (ေျမာက္ဦး)အေနျဖင့္လည္း အျခားေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဗလာစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတြင္းေရးမွဴး ကိုထြန္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes ၊ ေရးသားသူ- ေအာင္ျမလင္း(ေျမာက္ဦး))