Tuesday, October 22, 2013

ရခိုင္႔သဘာ၀သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနျခင္း အေပၚရခိုင္ျပည္နယ္ရွိလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔စည္းမ်ား၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

Photo: ရခိုင္႔သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေနျခင္းအေပၚ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔စည္းမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ေန႔စြဲ။ ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂၁) ရက္။

သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ကုိယ္ပုိင္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကုိ “ျပည္သူ႔သယံဇာတအဖြဲ႔”မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၄) ရက္မွ (၁၆) ရက္အထိ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ဦးဟုိတယ္ ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ (၁၇) ၿမိဳ႕နယ္မွ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ရခုိင့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၅၅) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မိမိတုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္မွထြက္ရွိသည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ကုိယ္ပုိင္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေရး မ်ားကုိ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ၿခဳံငံုသုံးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ယခင္အစုိးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္တုိင္ေအာင္ အေကာင္ အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအမည္ခံစီမံကိန္းမ်ားမွ ရခုိင္ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင္႔ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားအပါအ၀င္ ရခုိင့္ေတာေတာင္သဘာ၀မ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးလာမႈမ်ားကိုလည္း သုံးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ သဘာ၀သယံဇာတေပါၾကြယ္၀ေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အမ်ားဆုံးရွာေပးေနသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအနည္းဆုံးျပည္နယ္တခုျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္ျဖစ္ေနသည္မွာ ရခုိင္ျပည္သူ တရပ္လုံးအတြက္ ၀မ္းနည္းစရာအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ရခုိင္ျပည္သူထုဆႏၵမပါရွိဘဲ ရခုိင္ျပည္မွထြက္ရွိေသာ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကုိ တရုတ္ျပည္သု႔ိ ထုတ္ယူတင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ထားျပီး၊ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံကိန္းမ်ား၊ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း စီမံကိန္းမ်ားႏွင္႔ ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ရခိုင္ျပည္တစ္၀န္း တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနေပသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ရခုိင္တျပည္လုံးအတုိင္းအတာအရ ရန္ကုန္ၿမို့ႏွင္႔တူညီေသာ ေစ်းႏွုန္းျဖင့္ (၂၄)နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအပါအ၀င္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ႏွင္႔ ေဒသတခုလုံး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား မရွိေသးေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ကုိယ္ပုိင္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြး ေႏြးပြဲသုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္(၁၇)ၿမိဳ႕နယ္၏ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို တညီတညြတ္တည္း ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

• ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကိုအသုံးျပဳ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းလက္ႏွင့္ ျမိဳ့ျပမ်ားတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ့ႏွင္႔တူညီေသာ ေစ်းႏွဳန္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၂၄နာရီ သံုးစြဲခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းမွရရွိေသာအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ေဒသ ဖြ႔ံျဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲရန္။

• ရခိုင္ျပည္သဘာ၀သယံဇာတစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ကို ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အခိုင္အမာထည့္သြင္းျပဌါန္းရန္။

• ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါဘဲ လ်ာထားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စီမံကိန္းမ်ားကို အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ေပးရန္။

• ေလးျမိဳ့ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္း (ေျမာက္ဦးျမိဳ့နယ္)၊ ကုလားတန္ျမစ္ေျကာင္း စီမံကိန္း၊ တိုက္ေတနီယမ္ထုတ္လုပ္မွဳစီမံကိန္း (ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္)၊ ေနပူေတာင္ စီမံကိန္း (ေတာင္ကုတ္ျမို့ နယ္)၊ အထူးစီးပြါးေရးဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ျမေဒးကြ်န္းေရနက္ ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းမ်ား (ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ့ နယ္)၊ ဟိုတယ္ဇုန္ႏွင္႔ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး စီမံကိန္း (မာန္ေအာင္ျမိဳ႔နယ္)၊ သူေဌးေခ်ာင္း ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း (သံတြဲျမိဳ့နယ္)၊ အမ္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း(အမ္းျမိဳ့နယ္)၊ ေက်ာက္ျဖဴ- ကူမင္းရထားလမ္း၊ ျမေဒးကြ်န္းေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။

• စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္မေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေသးသေရြ့ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူ သံုးစြဲမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို လံုး၀ဆိုင္းငံ့ထားရန္။
• တပ္မေတာ္၊ စီးပါြးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ့မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းထားမွဳမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပန္ေပးရန္။

• လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ FPIC, UNDRIP, SIA, EIA, HIA ရယူရန္ႏွင္႔ ၄င္းတို႔ကို မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည္႔ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို တရား၀င္ျပဌါန္းေပးရန္။

• သဘာ၀သယံဇာတထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေဒသအသီးသီးမွ ထိန္းသိမ္းအက်ဥ္းခ်ခံေနရသူမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္။

• ရခိုင္လူမ်ဳိးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာအေဆာက္အဦး အေမြအႏွစ္နယ္ေျမမ်ားကို UNESCO ၏ စံႏူန္းမ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းေဖာ္ထုတ္ ကာကြယ္ေပးရန္။

• ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇-ရက္မွ ၂၉-ရက္ထိ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ့တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ လူထုအစည္းအေ၀းမွ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေတာင္ကုတ္ ရခိုင္လူမႈကြန္ယက္မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၂ ႏို၀င္ဘာလတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ရခိုင္လူငယ္ Forum မွ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

ဆက္သြယ္ရန္
ေဒၚေအးႏုစိန္ (စစ္ေတြ) - ဖုန္း - 094 200 31 358
ဦးေဖၾကြယ္ (သံတြဲ) - ဖုန္း - 094 201 95 806
ဦးမ်ိဳးထြန္း (ျပည္သူ႔သယံဇာတ) - ဖုန္း - 094 250 18154
ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊ (ေမာင္ေတာ) - ဖုန္း - 092 502 36 720
ဦးထြန္းေန၀င္း (ေျမာက္ဦး) - ဖုန္း - 094 211 72 405
ေမာင္ထြန္းၾကည္ (ေက်ာက္ျဖဴ) - ဖုန္း - 092 502 38 839

By- Ko Wild
ရခိုင္႔သဘာ၀သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနျခင္း အေပၚရခိုင္ျပည္နယ္ရွိလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔စည္းမ်ား၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ေန႔စြဲ။ ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂၁) ရက္။

သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ကုိယ္ပုိင္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ ကုိ “ျပည္သူ႔ သယံဇာတအဖြဲ႔”မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္ တုိဘာလ (၁၄) ရက္မွ (၁၆) ရက္အထိ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ဦးဟုိတယ္ ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ (၁၇) ၿမိဳ႕နယ္မွ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင္႔ ရခုိင့္ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၅၅) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မိမိတုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္မွထြက္ရွိသည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ကုိယ္ ပုိင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေရး မ်ားကုိ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ၿခဳံငံုသုံးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ယခင္အစုိးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္တုိင္ေအာင္ အေကာင္ အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး တက္ေရး အမည္ခံစီမံကိန္းမ်ားမွ ရခုိင္ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင္႔ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားအပါအ၀င္ ရခုိင့္ေတာေတာင္သဘာ၀မ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးလာမႈမ်ား ကိုလည္း သုံးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ သဘာ၀သယံဇာတေပါၾကြယ္ ၀ေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အမ်ားဆုံးရွာေပးေနသည့္ ျပည္ နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အနည္းဆုံးျပည္နယ္တခုျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္ျဖစ္ေနသည္မွာ ရခုိင္ျပည္သူ တရပ္ လုံးအတြက္ ၀မ္းနည္းစရာအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ရခုိင္ျပည္သူထုဆႏၵမပါရွိဘဲ ရခုိင္ျပည္မွ ထြက္ရွိေသာ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကုိ တရုတ္ျပည္သု႔ိ ထုတ္ယူ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ထားျပီး၊ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံကိန္းမ်ား၊ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္ လုပ္ျခင္း စီမံကိန္းမ်ားႏွင္႔ ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ရခိုင္ျပည္တစ္၀န္း တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနေပသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ရခုိင္တျပည္လုံးအတုိင္း အတာ အရ ရန္ကုန္ၿမို့ႏွင္႔တူညီေသာ ေစ်းႏွုန္းျဖင့္ (၂၄)နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး အပါအ၀င္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး ႏွင္႔ ေဒသ တခုလုံး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား မရွိေသးေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ကုိယ္ပုိင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြး ေႏြးပြဲသုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္(၁၇)ၿမိဳ႕နယ္၏ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို တညီတညြတ္တည္း ေတာင္းဆုိ လုိက္သည္။

• ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကိုအသုံးျပဳ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်း လက္ႏွင့္ ျမိဳ့ျပ မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ့ႏွင္႔တူညီေသာ ေစ်းႏွဳန္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ၂၄နာရီ သံုးစြဲခြင့္ျပဳ ရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းမွရရွိေသာ အက်ဳိး အျမတ္မ်ားကို ေဒသ ဖြ႔ံျဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲရန္။

• ရခိုင္ျပည္သဘာ၀သယံဇာတ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ကို ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အခိုင္ အမာ ထည့္သြင္းျပဌါန္းရန္။

• ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါဘဲ လ်ာထား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စီမံကိန္းမ်ားကို အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ေပးရန္။

o ေလးျမိဳ့ ေရအားလ်ွပ္စစ္ စီမံကိန္း (ေျမာက္ဦးျမိဳ့နယ္)၊ ကုလားတန္ ျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း၊ တိုက္ေတနီယမ္ ထုတ္လုပ္မွဳ စီမံကိန္း (ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္)၊ ေနပူေတာင္စီမံကိန္း (ေတာင္ကုတ္ျမို့နယ္)၊ အထူးစီးပြါးေရးဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ ျမေဒးကြ်န္းေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းမ်ား (ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ့ နယ္)၊ ဟိုတယ္ ဇုန္ႏွင္႔ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးစီမံကိန္း (မာန္ေအာင္ျမိဳ႔နယ္)၊ သူေဌးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း (သံတြဲျမိဳ့နယ္)၊ အမ္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း(အမ္းျမိဳ့နယ္)၊ ေက်ာက္ျဖဴ- ကူမင္းရထားလမ္း၊ ျမေဒးကြ်န္းေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။

• စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္မေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေသးသေရြ့ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူ သံုးစြဲမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို လံုး၀ဆိုင္းငံ့ ထားရန္။

• တပ္မေတာ္၊ စီးပါြးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ့မွ ေဒသခံျပည္ သူ မ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းထားမွဳမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပန္ေပးရန္။

• လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ FPIC, UNDRIP, SIA, EIA, HIA ရယူရန္ႏွင္႔ ၄င္းတို႔ကို မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည္႔ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို တရား၀င္ျပဌါန္းေပးရန္။

• သဘာ၀သယံဇာတထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေဒသအသီး သီးမွ ထိန္းသိမ္း အက်ဥ္းခ် ခံေနရသူမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္။

• ရခိုင္လူမ်ဳိးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာအေဆာက္အဦး အေမြ အႏွစ္နယ္ေျမမ်ားကို UNESCO ၏ စံႏူန္းမ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းေဖာ္ထုတ္ ကာကြယ္ ေပးရန္။

• ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇-ရက္မွ ၂၉-ရက္ထိ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ့တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ လူထုအစည္းအေ၀းမွ ေတာင္းဆို ခ်က္မ်ား၊ ကန္႔ကြက္ခ်က္ မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေတာင္ကုတ္ ရခိုင္လူမႈ ကြန္ယက္မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၂ ႏို၀င္ဘာလ တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ရခိုင္လူငယ္ Forum မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

ဆက္သြယ္ရန္
ေဒၚေအးႏုစိန္ (စစ္ေတြ) - ဖုန္း - 094 200 31 358
ဦးေဖၾကြယ္ (သံတြဲ) - ဖုန္း - 094 201 95 806
ဦးမ်ိဳးထြန္း (ျပည္သူ႔သယံဇာတ) - ဖုန္း - 094 250 18154
ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊ (ေမာင္ေတာ) - ဖုန္း - 092 502 36 720
ဦးထြန္းေန၀င္း (ေျမာက္ဦး) - ဖုန္း - 094 211 72 405
ေမာင္ထြန္းၾကည္ (ေက်ာက္ျဖဴ) - ဖုန္း - 092 502 38 839 
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Rakhine Citizen Journalists Facebook)
Post a Comment