Thursday, November 21, 2013

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ၀န္ႀကီး႒ာနကို ဖြဲ႕စည္းရမည္ဟု တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထား

လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအရ လက္ရွိျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနသစ္အား ထပ္မံဖြဲ႔စည္းရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ေရြးခ်ယ္၍ ယင္းအမည္စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းကာ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူမည္ဟု သိရသည္။
၀န္ႀကီးဌာန၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းရန္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၎ဥပေဒအား လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။
ကြတ္ခိုင္မဲဆႏၵနယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတီခြန္ျမတ္က "တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း" ကို တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။
အဆိုပါ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား တင္သြင္းရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တိုင္းရင္သား လူမ်ဳိးမ်ား အားလုံးသည္ တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံ၍ အတူတကြ လက္တြဲေနထိုင္ သြားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားအား လိုအပ္သလို ေပါင္းစပ္ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ အဓိက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဓိက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခု မလႊဲမေသြ ဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဤဥပေဒၾကမ္းအား ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္ စာတမ္းႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ညီညြတ္မႈ ရရွိေစရန္ ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားသည္။
တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလုံး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ ေဆးကုသခြင့္၊ အလုပ္အကိုင္ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးမ်ား ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္၌ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လူဦးေရ ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု ဥပေဒ ျပဳေရးတြင္ မိမိတို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ပါရွိသည္။ ဤဥပေဒပါ ျပစ္မႈမ်ားကို ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဤဥပေဒပါ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ တရားစြဲဆိုရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမည္ဟု ပါရွိေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က "ကုလသမဂၢမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းဆိုတာ ရွိတယ္။ အဲဒီမွာ အခ်က္ ၆၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္။ အဲဒီအထဲက အခ်က္ေတြ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ တိုင္းရင္းသားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ၊ power sharing မွာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာေတြမွာ တိုင္းရင္းသားေတြ ပါ၀င္ခြင့္ ေပးရမယ္။ resource sharing တိတိက်က်ကို ဒီဥပေဒမွာ ပါသင့္တယ္။ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး တိုင္းျပည္ပိုက္ဆံစားၿပီး ဒီအခ်က္ေတြ မလုပ္ေပးႏိုင္ရင္ အလကားပဲ" ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Eleven Media Group)
Post a Comment