Wednesday, February 4, 2015

တ႐ုတ္၏ အိႏိၵယသမုဒၵရာဆီ လမ္းပြင့္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ၿပီ


 ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပံုႀကီးကို စလြယ္သိုင္းျဖတ္သန္း၍ အူတိုင္ေဖာက္ေနရာယူထားေသာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းႏွစ္ခုစလံုး ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီလကုန္တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေလၿပီ။ ရခိုင္္ကမ္း႐ိုးတန္းမွေန၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသ႔ို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ယင္းစီမံကိန္း၏ သက္တမ္းကာလမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ျဖစ္ၿပီး ထိုအေတာအတြင္း ပိုက္လိုင္းမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄ ဘီလီယံခန္႔  ျမန္မာအစိုးရက ရရွိမည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ မူလသေႏၶတည္ကတည္းကပင္ ႏိုင္ငံေရးအေျခခံ၍ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည့္ ယင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူမ်ား  စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ရရွိဖို႔ထက္ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေပးဆပ္ရႏိုင္ေျခက ပိုမ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေဒသႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ စစ္ေရးေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားကို တ႐ုတ္က ခ်ည္ေႏွာင္ထားၿပီးေလၿပီ။ အရင္းခံအားျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ အာဖရိကမွေန၍ တ႐ုတ္သို႔ စြမ္းအင္တင္သြင္းမႈ အေျခအေနလံုၿခံဳေစရန္ဆိုသည့္ သေဘာထားႏွင့္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယသမုဒၵရာအေပၚတြင္ ထားရွိေသာ တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရးအပါဆံုးျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ပိုက္လိုင္းမ်ားမွာ ကုန္းတြင္းပိတ္ျဖစ္ေနေသာ တ႐ုတ္၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားကို အိႏၵိယသမုဒၵရာဆီ ေပါက္ေရာက္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေရးဆိုသည့္ အိပ္မက္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း တ႐ုတ္ကသက္ေသျပသည့္ ပထမဆံုးသေကၤတမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ‘‘ေဘဂ်င္း၏ သမုဒၵရာႏွစ္စင္းမဟာဗ်ဴဟာ’’ဟု တ႐ုတ္ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ဖြဲ႔ဆိုထားေသာ သမုဒၵရာႏွစ္စင္းလႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းဆီ တ႐ုတ္က ပိုနီးကပ္ေအာင္ ေရြ႕လာေနေပၿပီ။  ပစိဖိတ္ႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာမ်ားတြင္ ေရေၾကာင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈကို တ႐ုတ္ကရယူေနသည္။ မလကၠာေရလက္ၾကားႏွင့္ ေဟာ္မုဇ္ေရလက္ၾကားကဲ့သို႔ ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုအၾကားတြင္ အိႏၵိယသမုဒၵရာရွိေနသည့္အေလ်ာက္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိေနေသာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္က အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတုိ႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနသည္။ ထို႔အျပင္ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွဆိုသည့္ အေရးပါလွေသာ ေဒသႏွစ္ခုကိုလည္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္က ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားျပန္သည္။ ပင္လယ္ေအာ္အေနာက္ပိုင္းတြင္ အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ သီရိလကၤာတို႔ရွိေနၿပီး အေရွ႕ပိုင္း၌ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ ရွိေနၾက၏။ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသ၌ ဤကဲ့သို႔ ပထဝီမဟာဗ်ဴဟာတည္ေနရာျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္ေအာ္သည္ အဓိကပါဝါမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် အေရးပါလွပါသည္။ တ႐ုတ္မွာ ပင္လယ္ေအာ္နယ္နိမိတ္ရွိ ႏုိင္ငံတစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္း ၎၏ ေတာင္ဘက္ေမွ်ာ္မူ၀ါဒႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ၌ထားရွိေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားက တ႐ုတ္ကို ဘဂၤလားေအာ္တြင္ အေရးပါထင္ရွားသည့္ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္လာေစခဲ့ၿပီ။ ‘ပုလဲသြယ္’ သီအိုရီဟု အမည္တပ္ထားသည့္ သီအိုရီကိုေထာက္၍ တ႐ုတ္၏ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ေရွး႐ႈမႈအေပၚ ေျမာက္ျမားလွစြာသည့္  ကမၻာ့ေလ့လာသူမ်ားက ေစာေၾကာစစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။  ဤဆန္းစစ္မႈ၏ မူေဘာင္အရ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ သီရိလကၤာတုိ႔ ကို တ႐ုတ္မဟာဗ်ဴဟာအတြင္းက ပုလဲလံုးမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ေနရပါသည္။ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာဆီ ေရာက္ႏိုင္မည့္နည္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထုတ္ခ်င္းေဖာက္ျဖတ္သြားဖို႔သာရွိပါသည္။ ယခုအသက္ဝင္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အႁမႊာပိုက္လုိင္းႏွစ္ခုသည္ မေဒးကြၽန္းမွစတင္ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)တို႔ကို ျဖတ္သန္း၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲ ဝင္သြားၾကသည္။
‘‘ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ပိုက္လိုင္းေတြက အိႏၵိယသမုဒၵရာမွာ တ႐ုတ္က်က္စားခြင့္ကို ေပးလိုက္ၿပီး အာရွရဲ႕ မဟာပါဝါကစားပြဲေတြကို အားသစ္တစ္ရပ္ ေပးလိုက္တာပါပဲ’’ဟု ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူ ျမန္မာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ဆက္ဆံေရးကို သုေတသနျပဳေနသည့္ အိႏၵိယပညာရွင္ ေဒါက္တာေကမႈန္းက သံုးသပ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မေဒးကြ်န္းမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္အထိ သြယ္တန္းထားေသာ မိုင္ေပါင္း ၁,၅၀၀ ေက်ာ္ အရွည္ရွိ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကို ၂၀၁၃ က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။  ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းႏွင့္အၿပိဳင္ ကပ္လ်က္သြယ္တန္းထားသည့္ ေရနံစိမ္းပိုက္လိုင္းကို ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီ ၃၀ရက္၌ စတင္လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။ မေဒးကြၽန္းေရနံတင္ဆိပ္ကမ္း၌ ေရနံတန္ခ်ိန္သံုးသိန္းခန္႔အထိ တင္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ေရနံတင္သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည္ဟုဆို၍ ယင္းမွာ ျမန္မာ့ပထမဆံုးေရနံတင္သေဘၤာကပ္ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္သေယာင္ အစိုးရကေျပာသည္။
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ပိုက္လိုင္းမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ အခ်ိန္ကာလ၌ လက္စသတ္လိုက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။ စြမ္းအင္လံုၿခံဳေရးသည္ ေဒသတြင္း ပထဝီဝင္ႏုိင္ငံေရးကို စိုးမိုးျခယ္လွယ္လာေနသည္။ ေရနံစိမ္းပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းေရနံစိမ္းဝယ္သူ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မလကၠာေရလက္ၾကားမွတစ္ဆင့္ ေရနံသယ္ယူတင္သြင္းေနရျခင္းအတြက္ မွီခိုေနရျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်သြားႏုိင္ေတာ့မည္။ ကနဦးေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ပင္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဟု တြက္ခ်က္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လတ္တေလာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကမူ တ႐ုတ္စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ျမန္မာလမ္းေၾကာင္းက ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေတာ့မည္ဟု ဆိုသည္။ ယခင္ကမူ တ႐ုတ္ေရနံစိမ္းတင္သြင္းမႈ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မလကၠာေရလက္ၾကားမွ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ မလကၠာေရလက္ၾကားကို အေမရိကန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေဘဂ်င္းက ႐ႈျမင္သည္။ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ ယင္းလမ္းေၾကာင္းအေပၚ မွီခိုေနရျခင္းမွာ တ႐ုတ္ကိုအားနည္းခ်က္၊ ေပ်ာ့ကြက္ျဖစ္ေစသည္ဟု ေဘဂ်င္းကေတြးသည္။
ပိုက္လိုင္းမ်ား၏တည္ေနရာမွာ အျခားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္လည္း အေရးပါလွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အရွိန္အဝါၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ေရးတြက္ ကမၻာ့အဓိကအင္အားႀကီးၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၏ ဆံုခ်က္ျဖစ္လာသည္။ တ႐ုတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎၏အပိုင္စားရမႈမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းျမႇင့္တင္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေျပာင္းအလဲမ်ားက ေဘဂ်င္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုဖန္တီးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအသစ္ကို ရင္ဆိုင္ရန္ တ႐ုတ္ကို ဖိအားေပးသလိုျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး အသစ္တစ္ဖန္ျပန္လည္ဆန္းသစ္ထားေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္အက်ိဳးစီးပြားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တ႐ုတ္၏မူဝါဒကို ျပန္လည္တြက္ခ်က္လာေစခဲ့ၿပီ။
‘‘ဒီစီမံကိန္းကို သေဘာတူခဲ့ခ်ိန္က စစ္အစိုးရလက္ထက္ ကုလသမဂၢမွာ ျမန္မာကိုအကာအကြယ္ေပးတဲ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ ဗီတိုအာဏာနဲ႔ အေပးအယူလုပ္ခဲ့တာ ႏုိင္ငံေရးပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လုပ္ခဲ့တာ။ စီးပြားေရးနဲ႔ သေဘာတူခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ စီးပြားေရးနဲ႔ၾကည့္ရင္ မေကာင္းတဲ့စီမံကိန္းတစ္ခုပါ’’ဟု ျပည္တြင္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးေနေသာ ေပါင္းကူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္သူကေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အရင္းခံအားျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် အက်ိဳးစီးပြားသံုးခုရွိေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းဌာန (IDEJE-TRO)က ေထာက္ျပထားသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ စြမ္းအင္ရရွိေရးႏွင့္ စြမ္းအင္လံုၿခံဳေရး၊ အိႏိၵယသမုဒၵရာသို႔ ဝင္ေရးထြက္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈလံုၿခံဳေရးတုိ႔ျဖစ္ၾက၏။
ျမန္မာအစိုးရလက္ေအာက္ရွိ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရနံစိမ္းပိုက္လိုင္း (SEAP) လက္ေအာက္မွ ခ်ိဳင္းနားေနရွင္နယ္ ပက္ထ႐ိုလီယမ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CNPC)တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေရနံစိမ္းပိုက္လိုင္းကို  ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္က အႀကိဳဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္ကာ ဇန္နဝါရီ ၃၀ က စတင္ပို႔လႊတ္ခဲ့သည္။  စီမံကိန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄၅ ဘီလီယံရင္းႏွီးခဲ့ၿပီး ျမန္မာက အစုရွယ္ယာ ၁ ဒသမ ၂၀၄ ဘီလီယံပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေရနံကို တ႐ုတ္ေရာ ျပည္တြင္းပါ ခြဲေဝပို႔လႊတ္မည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ေရနံစိမ္းပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးေလးခု၏ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု စေသာက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးေပးခန္း၊ ေရကန္၊ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ တယ္လီဖုန္း စသည္တို႔ကို စီမံကိန္းစတင္သည့္ ၂၀၁၂မွ စ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ႏွစ္စဥ္ပံ့ပိုးကူညီလ်က္ရွိရာ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၂၆ သန္း အကုန္အက်ခံကာ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အကူအညီမ်ားအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ေၾကာင္းဟု အစိုးရကထုတ္ျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ မေဆာင္ရြက္ဘဲ က်န္ရွိေနသည့္ ေဒသအမ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ပုိက္လုိင္းေဘးမွ ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိျခင္းဆိုသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ရရွိမည္ဟု ဒုသမၼတဦးဉာဏ္ထြန္းက အႀကိဳဖြင့္ပြဲတြင္ ေျပာခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အနည္းငယ္သာရရွိၿပီး ရသည့္အလုပ္မ်ားမွာလည္း အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ အာမခံခ်က္မရွိသည့္ အလုပ္မ်ိဳးသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတို႔ကဆိုသည္။ အမ်ားျပည္သူ အဓိကစိုးရိမ္မႈရွိေနသည္က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီကုမၸဏီမ်ားကို ငွားရမ္းကာ စနစ္တက် အခ်က္အလက္ေကာက္ယူၿပီး စီမံခ်က္မ်ား ျပဳစုထုတ္ေဝျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရကဆိုသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရနံစိမ္းပုိက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြရရွိေရး၊ ပိုက္လိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိၿပီး လူမႈစီးပြားဘဝျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးတို႔ကို ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဒုသမၼတဦးဉာဏ္ထြန္းက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
တ႐ုတ္၏ ကံေကာင္းလြန္းေနသည့္ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ားကိုလည္း ျမန္မာ့အေရးေစာင့္ၾကည့္သူအခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပသည္။ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းကို စတင္ပို႔လႊတ္ခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးပဋိပကၡ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေပၚေပါက္ခဲ့ခ်ိန္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းျဖစ္ေန၍ ျပည္သူလူထုသည္ တ႐ုတ္ပိုက္လိုင္းအေရးထက္ ျပည္တြင္းေရးအေပၚသာ အာ႐ံုေရာက္ေနခဲ့ၾကသည္။ ယခုအမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သပိတ္အရွိန္ျမင့္မားလာၿပီး ျပည္သူေထာက္ခံမႈက ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ အာ႐ံုေရာက္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ေရနံစိမ္းပိုက္လိုင္းဖြင့္ခ်ိန္တူညီေနသည့္ အခ်က္ေၾကာင့္လည္း လူထုအာ႐ံုက ေရနံစိမ္းပိုက္လိုင္းအေပၚတြင္ သိပ္မေရာက္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားကဆိုသည္။

‘‘ျပည္တြင္းေရးအေရးႀကီးတဲ့ တစ္ျပိဳင္နက္မွာပဲ တုိင္းျပည္က ျဖတ္သန္းသြားတဲ့ ဒီပိုက္လိုင္းေတြအေရးကိုလည္း သတိထားရမွာပါ။ အစိုးရဘက္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ဖို႔သလို၊ ျပည္သူေတြဘက္ကလည္း သိသင့္သိထိုက္တဲ့အခ်က္ေတြကို ေလ့လာဖို႔လိုေနပါတယ္’’ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)မွ လူ႔အခြင့္အေရးဌာန တာဝန္ခံ ဦးၿပံဳးခ်ိဳကေျပာသည္။
ကိုျမေအး၏ အဆိုအရ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္သြားေရာက္ခဲ့ခ်ိန္က ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္း၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား စီမံကိန္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေဒသခံမ်ား အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ရန္ အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းမ်ားႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတို႔ပါဝင္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္၍ ရႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၂၀၀၄ က စတင္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းမွ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈမွာ ၂၀၁၃ ဇြန္လ ၂၁ ရက္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ တြင္ တ႐ုတ္သို႔ ဓာတ္ေငြ႕စတင္ပို႔လႊတ္ခဲ့သည္။ ေရနံပိုက္လိုင္းကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္တြင္ အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္၌ စတင္ပို႔လႊတ္ခဲ့ပါသည္။
‘‘သူတို႔အစီအစဥ္ထဲမွာ ဒီပိုက္လိုင္းေတြနဲ႔အၿပိဳင္ ရထားလမ္းေဖာက္ဖို႔လည္း ရွိေနတယ္။ ဝိုင္းေအာ္ၾကလို႔ ရပ္ေနေပမယ့္ ရထားလမ္းဆက္ေဖာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ အခုကံေကာင္းလို႔ ပိုက္လိုင္းသက္သက္ပဲ ရွိေသးတာ’’ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္သူကေျပာသည္။
(သတင္းအရင္းအျမစ္- 7 Days News)
Post a Comment