Thursday, September 5, 2013

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ဗဟုိမွ ဘတ္ဂ်က္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္စီရဟု အစီရင္ခံစာဆို


ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝမႈတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေနၿပီး စုစုေပါင္းဘတ္ဂ်က္ပမာဏ၏ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္သာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ ရရွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕ (CSED) ႏွင့္ The Asia Foundation တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ေသာ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျမန္မာျပည္နယ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အစီရင္ခံစာ” တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ဘ႑ာေငြ၏ ၉၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အတြက္ ျဖစ္ေနၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရး အပိုင္းမ်ားတြင္ ဟန္ခ်က္မညီေၾကာင္း အစီရင္ခံစာျပဳလုပ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ သုေတသနျပဳသူ Dr.Hamish Nixon ကေျပာၾကားသည္။
"ဘ႑ာေရးပိုင္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ကပဲ အခြန္အမ်ားစုကို ရရွိေနတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရေတြက ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဇယား (၅)မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အတိုင္းပဲ ေကာက္ခံခြင့္ရေနတယ္" ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ ဘ႑ာ ေငြရ/သုံးဆိုင္ရာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းစေသာ မ်က္ႏွာစာသုံးဖက္မွ ေလ့လာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ နည္းပါးလာေသာ္လည္း အျခားက႑ႏွစ္ခုတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ လြန္ကဲဆဲပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ နယ္ပယ္ ပိုမိုရရွိရန္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ ေနၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံ ေရးဆြဲထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အႀကီးအကဲအခ်ဳိ႕က ေျပာဆိုေလ့ရွိေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ “လြန္စြာ” က်င့္သုံးေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ထားသည္။

"သမၼတကေန ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို တိုက္႐ိုက္ခန္႔တယ္ဆိုတာ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒီသေဘာက ဘာကိုေဖာ္ျပလဲဆိုေတာ့ အေျခခံဥပေဒ ကိုယ္တိုင္ကိုက ဗဟိုဦးစီး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို အားေပးသလိုျဖစ္ေနတယ္"ဟု Dr.Hamish Nixon က ဆိုသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာခြဲေဝမႈ မကြဲျပားေသး ေသာေၾကာင့္ ရွင္းလင္းတိက်စြာ ျပန္လည္ျပဳျပင္သင့္ေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာက အႀကံျပဳထားသည္။

"ေပၚလစီ စနစ္တက် ခ်ၿပီးဌာနေတြ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အတိအက် သတ္မွတ္ေပးဖို႔ အႀကံျပဳထားတယ္" ဟု အဆိုပါအစီရင္ခံစာ ကို ပါဝင္ျပဳစုသူ ေဒၚၾကည္ျပာခ်စ္ေစာက ဆိုသည္။

ခ်င္း၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ တနသၤာရီ၊ ဧရာဝတီအစရွိေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီး ေျခာက္ခုတြင္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ အစိုးရအဖြဲအားလုံးက ေဒသတြင္းရွိ သယံဇာတမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ရရွိလိုေၾကာင္း တညီတညြတ္တည္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္ဟု အဆိုပါ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

လက္ရွိ အေနအထားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕က စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ ဦးစီးဌာန ၂၀ ခန္႔သာ ရွိသျဖင့္ ဘ႑ာ ေငြသုံးစြဲမႈ မ်ားစြာမရွိေသးဘဲ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေငြ၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စရိတ္၊ က်န္ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ လမ္းတံတားကဲ႔သုိ႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရး တြင္ သုံးစြဲေၾကာင္း တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမတ္ကုိက The Voice သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။
"ေတာင္းတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ညႇိႏိႈင္းလုပ္ရတာေပါ့" ဟု ဦးျမတ္ကုိက ဆိုသည္။

စနစ္ အကူးအေျပာင္းတြင္ အသစ္ လုပ္ကုိင္ရသည့္အတြက္ ဘ႑ာေငြသုံးစြဲမႈ တြင္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျမန္မာျပည္နယ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အစီရင္ခံစာ” (State and Region Governments in Myanmar) သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕ (CSED) ႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) တို႔မွ ပညာရွင္ငါးဦး ပူးေပါင္း၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ေျခာက္ခုတြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ ထားေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ စာရင္းတြင္ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာတို႔ ပါဝင္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ မ်ားက အျပည့္အဝ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရန္ အကန္႔အသတ္ မ်ားစြာ ရွိဆဲျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္မူ သယံဇာတ ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ေထာက္ခံခ်က္ ေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိပါက ပိုေကာင္းလာမည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရလမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ဆိုသည္။

The Voice က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးကမူ ၄င္းတို႔ ေဒသတြင္ ဘ႑ာေငြ လုံေလာက္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

(သတင္းအရင္းအျမစ္- The Voice Weekly)
Post a Comment