Monday, December 30, 2013

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးေျဖရွင္းပါ

Photo: 2014 Census တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဟူ၍ Code နံပါတ္ထည့္ ေပးရန္ DHRP မွ သမၼတထံ စာေရးသား -
======================================================


သုိ႔ 

ဦးသိန္းစိန္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ေနျပည္ေတာ္


စာအမွတ္၊ ဒလပ / သမ - ၀၃ / ၂၀၁၃
ရက္စြဲ ။ ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္


အေၾကာင္းအရာ။ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူေရး ပုံစံတြင္ မိမိတုိ႔ လူမ်ဳိးစု အတြက္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ တစ္ျခား လူမ်ဳိးစုမ်ား နည္းတူ ကုဒ္နံပါတ္ “Code No“ တစ္ခု သတ္မွတ္ ေပးပါရန္ တင္ျပျခင္း။

ေလးစားစြာျဖင့္ . . .

၁။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္ရုံး သဘင္ေဆာင္တြင္ လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ျပဳလုပ္ေသာ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူေရး ရွင္းလင္း ပြဲ၌ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ မ်ားအား ၀ုိင္း၀န္း ကူညီရန္ မွာၾကားခဲ့ ပါသည္။

၂။ ကြ်န္ေတာ္မ်ား ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရး ပါတီကလည္း သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူေရး ကိစၥ တြင္ ၀ုိင္း ၀န္း ပါ၀င္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးလုိ ပါသည္။

၃။ သို႔ကူညီ ရာတြင္ အခက္အခဲ တစ္ခုမွာ တုိင္းရင္းသား ဆုိသူ (၁၃၅) မ်ဳိးအတြက္ ကုဒ္နံပါတ္ တစ္ခု ကိုယ္စီရွိပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပါတီ၏ အေျခခံ စည္းရုံးေရး နယ္ေျမ ျဖစ္ေသာ ရခုိင္ ျပည္နယ္ရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ မ်ားကို စာရင္း မွတ္ရန္ ကုဒ္နံပါတ္ (Code-No) တစ္ခု မရွိ ျဖစ္ေန ပါသည္။လူဦးေရ တစ္ သန္းေက်ာ္ ရွိေနသည့္ ထုိသူ မ်ားကို မည္သည့္ ဇယား၌ ျဖည့္စြက္ ရမည္ကို မေရမရာ ျဖစ္ေန ပါသည္။

၄။ ကုဒ္နံပါတ္မ်ား စာရင္း၏ ေနာက္ဆုံး အမွတ္စဥ္ (၁၁) တြင္ တစ္ျခား (Others) ဟု ကုဒ္နံပါတ္ (914) ျဖင့္ ဇယား တစ္ခု ရွိပါသည္။ ကုဒ္နံပါတ္ ေပးထားေသာ ႏုိင္ငံျခားသား (၁၃) မ်ဳိးတြင္ မပါေသးသည့္ တစ္ျခား ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္းပုံ ရပါသည္။

၅။ အမွတ္စဥ္ (၁၀) တြင္ ျမန္မာႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ေသြးေႏွာမ်ား အတြက္ ကုဒ္နံပါတ္ (၉၀၀) တစ္ခု ရွိျပန္ သည္။ ကြ်န္ေတာ္မ်ား ရခုိင္ၿပည္နယ္မွ မူဆလင္မ်ား တြင္ေသြးေႏွာသူ ဦးေရ အလြန္ နည္းပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ၁၉၈၂ ခု ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ ၿပဌာန္း ႏုိင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ထိ တုိင္းရင္းသား နိုင္ငံသားမ်ား အျဖစ္ေနလာသူမ်ား ၿဖစ္ၾကပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ ၿမန္မာနိုင္ ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ အားလုံး မွာ မဲထည့္ခြင့္၊ အေရြးခံ ခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့၍ ယေန႔ အထိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား မ်ား ဟု သတ္မွတ္ ရန္သာ ရွိပါ သည္။

၆။ တုိင္းရင္းသား (၁၃၅) မ်ဳိးထဲတြင္ မပါ၀င္ေသာ တစ္ျခား လူမ်ဳိးစု မ်ားလည္း မ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း စာ နယ္ဇင္း မ်ားတြင္ ဖတ္ရႈ ေနရ ပါသည္။ ထုိသူ မ်ားလည္း မိမိ လူမ်ဳိး အမည္ အေဖ်ာက္ခံၿပီး တစ္ျခား လူမ်ဳိး မ်ားႏွင့္ ေပါင္းရမည့္ အေန အထား ျဖစ္ေန ပါသည္။

၇။ ကြ်န္ေတာ္မ်ား ရခုိင္ ျပည္နယ္ရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ မ်ားကို ရုိဟင္ဂ်ာ ဟူ၍ ယခင္ အစိုးရမ်ားက သတ္မွတ္ ခဲ့ေသာ အေထာက္ အထား သာဓကမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

၈။ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အေပၚ အစဥ္ အဆက္ သစၥာရွိစြာ ေနထုိင္ လာခဲ့ေသာ သာဓက မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕မွာ -

(က) ၁၉၆၁-ခုကတည္းကလက္နက္ကိုင္မူဂ်ာဟစ္မ်ားကၿပည္သူမ်ား၏အၾကပ္ကိုင္ ေတာင္း ဆုိ မႈ ေၾကာင့္ လက္နက္ခ်၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထား ခဲ့သည့္ အျပင္ ယေန႔အခ်ိန္ အထိ ရခုိင္ ေျမာက္ ပုိင္း ေဒသ တြင္ ေဒ သခံ မူဆလင္မ်ား ထဲမွ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္က်န္းသူ အဖြဲ႔ အစည္း မရွိေခ်။

(ခ) အထက္ မူဂ်ာဟစ္ မ်ားကို တုိက္ခုိက္ ေခ်မႈန္း ရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသား ထဲမွ ထုိေဒသရွိ ရဲအရာရွိ မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားက သက္စြန္႔ ဆံဖ်ား စြန္႔စြန္႔ စားစား တုိက္ပြဲေပါင္း မ်ားစြာ တိုက္ခုိက္ ခဲ့သျဖင့္ ႏုိင္ ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ထံမွ ဆုအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ တံဆိပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရရွိခဲ့ေသာ သာဓကမ်ား ယေန႔ အထိ လက္ထဲမွာ ရွိပါသည္။ ထုိရဲအရာရွိ မ်ား၏ အမည္ကုိ အတိအက် ေဖာ္ျပ ရေသာ္ (၁) ဦးအဘူလ္ခုိရ္ (ေနာင္ ပါလီမန္ အမတ္)၊ (၂) ဦးအဘူ ကာစင္ (ေနာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး အဖြဲ႔ ဥကၠဌ)၊ (၃) ဦးမိရ္ အာမတ္၊ (၄) ဦးအာလီ ဟူဆိန္ (ရဲအုပ္ႀကီး)၊ (၅) ဦးဘုိနီ အာမင္(ရဲမွဴးႀကီး) တုိ႔ ျဖစ္ၾက ပါသည္။

၉။ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ နိူင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံ ခန္႔ခြဲေရး၊ စီးပြားေရးတုိ႔အတြက္ အေရးႀကီး သလုိ သက္ဆုိင္ရာလူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္လည္းသူတုိ႔၏လူမ်ဳိးစု ဦးေရ အတိ အက် သိရွိရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ လူဦးေရ ပမာဏ အဆင့္ အားျဖင့္ ၅/၆ အဆင့္မွာ ရွိေသာ အထက္ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသား ဇယားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား “ကုဒ္နံပါတ္” ႏွင့္ေရာေႏွာ၍စာရင္းတင္ျခင္း မျပဳဘဲ သီးျခား ကုဒ္နံပါတ္ “Code-No” တစ္ခုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၿပည္လုံး ကြ်တ္သန္းေခါင္ စာရင္း ပုံစံအတြက္ေဖာ္ျပ သတ္ မွတ္ ေပး ပါရန္ တင္ျပ ေတာင္းဆုိ အပ္ပါသည္။

(၁၅.၁၂.၂၀၁၃ ခု ပါတီ ဗဟုိ အလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ အစည္း အေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရ။)


ေက်ာ္မင္း
ဥကၠဌ
ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရး ပါတီ (ဌာနခ်ဳပ္)
အမွတ္ (၁၁၆/၁၁၈)၊ ၆-လႊာ (B)၊ ဘုိကေလးေစ်းလမ္း၊
ဗုိလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး။
Phone : 09-73247887

မိတၱဴကို 

- ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ၀န္ႀကီး ဌာန၊
- ဥကၠဌ၊ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူေရး ဗဟုိ ေကာ္မတီသုိ႔ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ပါရန္ ပုိ႔ေပးအပ္ ပါသည္။
- ရုံးလက္ခံ
- See more at: http://burmese.rohingyablogger.com/2013/12/2014-census-code-dhrp.html#sthash.8BD1uycH.dpuf
နိဳင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားပါရွိပါက ပါတီဖ်က္သိမ္းအေရးယူမည္ဟုေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။ယခု ကုလားပါတီမွ နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံေပးေသာစာကိုဖတ္ၾကည့္ပါ။

=====================================
၉။ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ နိူင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံ ခန္႔ခြဲေရး၊ စီးပြားေရးတုိ႔အတြက္ အေရးႀကီး သလုိ သက္ဆုိင္ရာလူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္လည္းသူတုိ႔၏လူမ်ဳိးစု ဦးေရ အတိ အက် သိရွိရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ လူဦးေရ ပမာဏ အဆင့္ အားျဖင့္ ၅/၆ အဆင့္မွာ ရွိေသာ အထက္ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသား ဇယားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား “ကုဒ္နံပါတ္” ႏွင့္ေရာေႏွာ၍စာရင္းတင္ျခင္း မျပဳဘဲ သီးျခား ကုဒ္နံပါတ္ “Code-No” တစ္ခုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၿပည္လုံး ကြ်တ္သန္းေခါင္ စာရင္း ပုံစံအတြက္ေဖာ္ျပ သတ္ မွတ္ ေပး ပါရန္ တင္ျပ ေတာင္းဆုိ အပ္ပါသည္။

(၁၅.၁၂.၂၀၁၃ ခု ပါတီ ဗဟုိ အလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ အစည္း အေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရ။)

ေက်ာ္မင္း
ဥကၠဌ
ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရး ပါတီ (ဌာနခ်ဳပ္)
အမွတ္ (၁၁၆/၁၁၈)၊ ၆-လႊာ (B)၊ ဘုိကေလးေစ်းလမ္း၊
ဗုိလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး။
Phone : 09-73247887

မိတၱဴကို

- ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ၀န္ႀကီး ဌာန၊
- ဥကၠဌ၊ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူေရး ဗဟုိ ေကာ္မတီသုိ႔ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ပါရန္ ပုိ႔ေပးအပ္ ပါသည္။
- ရုံးလက္ခံ

(ဤသတင္းကို Rakhine News Group ၏ စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)
Post a Comment