Tuesday, September 10, 2013

၇၄ ႏွစ္ေျမာက္ ဦးဥတၱမေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာမ်ား

သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း၏ လုိဂုိမ်ား။
သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လိုဂိုမ်ား
(၇၄)ႏွစ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဦးဥတၱမေန႔ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႔ ရခိုင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႕ (AHRDO)မွ ေပးပို႔သည့္သဝဏ္လႊာ

ေန႔စဲြ - ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၉)ရက္။
စာအမွတ္ - ရလဖတဖ/ဗဟို/သဝဏ္/ဝ၄/၁၃။
ေက်းဇူးေတာ္အရွင္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသည္ အဖိႏိွပ္ခံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔ဘက္မွ ရပ္တည္၍ တစ္ပါးကၽြန္ဘဝ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မတရားမႈဟူသမွ်ကို အၾကမ္းမဖက္အႏုနည္းျဖင့္ ရဲရဲေတာက္ဆန္႔က်င္ ေတာ္လွန္ရန္ အာရွတလႊား ကူးသန္းသြားလာကာ မေၾကာက္တရားမ်ား ေဟာၾကားခဲ့ေပသည္။ ဆရာေတာ္၏ ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈႏွင့္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ စြမ္းရည္သတၱိတို႔ေၾကာင့္ "အာရွေနဝန္း" ဟုပင္ တင္စားခံခဲ့ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အာဇာနည္အမ်ိဳးသားေကာင္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးမ်ားက ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ ထားခဲ့ၾကေသာ္လည္း "မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖႏွင့္ လက္ရိွ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ" တိုင္ေအာင္ ဆရာေတာ္၏ သမိုင္းပံုရိပ္မွန္တို႔မွာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမႏွင့္ပတ္သက္၍ လႈပ္ရွားမႈဟူမွ် တားဆီးပိတ္ပင္ကာ ျမန္မာ့ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမွ ေမွးမိွန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး၏ ဒီမိုကေရစီရရိွေရးႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး တို႔အတြက္ ေတာင္းဆို တိုက္ပဲြဝင္မႈမ်ားကိုလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိႏိွပ္အုပ္ခ်ဳပ္၍ မိမိတို႔အာဏာ တည္ၿမဲေရးအတြက္ ရဟန္းသံဃာမ်ားပါ မက်န္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး တန္းတူညီမွ်ေရးသည္ ႏိုင္ငံအခ်ဳပ္အျခာအတြက္ အသက္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ယခု ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား တန္းတူညီမွ်ေရးကို စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္သို႔ ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ရခိုင္အလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအဖဲြ႕ (AHRDO)က ယံုၾကည္သည္မွာ ေမွးမိွန္သြားေသာ အရွင္ ဦးဥတၱမသမိုင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ အရွင္ဦးတၱမေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ဆရာေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ သမိုင္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရမည္မွာ လက္ရိွႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ သမိုင္းေပးတာဝန္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး သူ႔ကၽြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အပင္ပန္းအဆင္းရဲခံံလွ်က္ မတရားမႈဟူသမွ်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆန္႔က်င္ တိုက္ပဲြဝင္ခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ အရွင္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ၏ တိုက္ပဲြဝင္စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ က်င့္ႀကံမႈတို႔ကို အတုယူလွ်က္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး မိမိတို႔ရသင့္ရထိုက္ သည့္ သယံဇာတ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွေရး၊ ေဒသတြင္းဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္တြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးမွသည္ စစ္မွန္ၿပီး ဒီမိုကေရစီျပည့္ဝသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး တို႔အတြက္ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေတာင္းဆိုတိုက္ပဲြ ဝင္သြားၾကရန္အတြက္ မိမိတို႔ ရခိုင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႕ (AHRDO)မွ ဤသဝဏ္လႊာႏွင့္အတူ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

ရခိုင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႕ (AHRDO)
ဗဟို႐ံုး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
ဆက္သြယ္ရန္-
တုိက္အမွတ္ (၃)၊ (၄)လႊာ၊ သရက္ေတာလမ္း၊ လင္းလြန္းေျမာက္ရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး
(ဂြေစ်း/ ရွမ္းလမ္းေစ်းအနီး)။
ဖုန္း- + ၀၁ ၅၃၆၂၄၈၊ ၀၉၃ ၆၁၅၅ ၄၃၄။
Email: info@arakanhrdo.org, Website:www.arakanhrdo.org

Arakan National Network (ရခုိင္အမ်ိဳးသား ကြန္ရက္)
(၇၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔သို႔ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာ

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္လာလ(၉) ရက္။
စာအမွတ္။ ၂/၂၀၁၃
(၉-၉-၂၀၁၃) ရက္ (တနလၤာ) ေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ (၇၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔ကို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားကြန္ရက္(ANN) မွ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးႏွင့္အတူ အထူးဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ ႀကိဳဆိုပါသည္။
အာရွေန၀န္းဆရာေတာ္ အသွ်င္ဦးဥတၱမ၏ နင္းေျခလႊင့္ပစ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ ဆရာေတာ္၏ ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္သတိရေအာက္ေမ့ၿပီး ကမၻာႏိုင္ငံမ်ား အလယ္၌ ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့တာၾကာၿပီျဖစ္ေသာ ယုံၾကည္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံတန္းဖိုးမ်ားကို ျပန္လည္ရယူျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ယုံၾကည္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ (၇၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေန႔မွသည္ ကြ်ႏ္ုအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ေျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံးႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ သြားၾကပါစို႔ဟု တိုက္းတြန္း ႏိူးေဆာ္ယင္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔လိုက္ပါသည္။
ရခိုင္အမ်ိဳးသားကြန္ရက္(ANN)
ဆက္သြယ္ရန္ -  အမွတ္ (၈၆)၊ အခန္း(ေအ) ၄ လႊာ၊ မင္းလမ္း၊ စစ္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ႐ုံးဖုန္း - ၀၉၄၅၀၀၅၀၂၂၀


ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ
ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္
စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္
၇၄ ႏွစ္ေျမာက္၊ အသွ်င္ဦးဥတၱမေန႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္း
ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၃- ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၉)ရက္
၉-၉-၂၀၁၃ ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ၇၄ ႏွစ္ေျမာက္ ေက်းဇူးရွင္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔အခန္းနားတြင္ အသွ်င္ ဦးဥတၱမအား ေအာက္ေမ့ သတိရ၍ ဂါရဝျပဴၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရဟန္းရွင္လူ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား အားလံုး မဂၤလာၾကက္သေရ အျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စံုႏုိင္ၾကပါ ေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ပိုသအပ္ပါသည္။
အသွ်င္ဦးဥတၱမသည္ မီမီအသက္ကိုပဒါန မထားဘဲ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား အတြက္သာမက ျမန္မာႏုိင္ငံအပါဝင္း အာရွတိုက္တစ္ခြင္အတြက္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံ စြန္လြတ္ခဲသည့္ ရခိုင္အာဇာနည္ ပုဂၢိဳပ္ထူးပုဂၢိဳပ္ျမတ္ကို ဂါရဝျပဳျခင္းသည္ အနာဂါတ္ရခိုင္အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရာ ေရာက္သည့္အတြက္ ဤကဲ႔သို႔ အခန္းနား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည့္ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း အထူးေက်းဇူတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုပါသည္။
အက်ပ္အတည္း အခက္ခဲမ်ားစြာၾကားမွ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ သမိုင္းေပးတာဝန္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ခံယူကာ အသွ်င္ ဦးဥတၱမေန႔ အခမ္းနာပြဲကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ယူလာျခင္းသည္လည္း မိမိတို႔လူမ်ဳိး၏ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏုိင္ျခင္း မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ မ်ားအား သမိုင္းအသိ၊ ႏုိင္ငံေရးအသိ၊ တုိင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကို ျပဳစုၿပိဳးေထာင္ရာလည္း ျဖစ္ေပသည္။
ရခိုင္လူမ်ဳိးထဲမွ ေပၚထြန္းခဲ႔သည္ ဆရာေတာ္ အရွင္ ဦးဥတၱမကဲ့သို႔ ရခိုင္လူအဖြဲစည္း တည္တံ့ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္ရန္ ဤအခန္းနားမွ လက္ဆင့္ကမ္းေပးမည္ဟု ေလးနက္ယံုၾကည္ပါသည္။
သမိုင္းသည္ ႀကီးျမတ္သူတို႔ကို ခ်န္ထားေလ႔မရွိ စြန္လြတ္သူတို႔ကို ေမ့ေပ်ာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိ၊ အမ်ားတြက္ စေတးခံရသူကိုလည္း မ်က္ႏွာမလိမ္တတ္၊ ရက္စက္ယုတ္မာ မသမာေသာနည္းျဖင့္ အမွန္တရားကို ဖံုးကြယ္ထားျခင္းကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္တတ္၏။ တစ္ခုေသာ ကာလက အသွ်င္ဦးဥတၱမသည္ ႏွစ္ပရိေစာၦမ်ားစြာ ပစ္ပယ္ထားျခင္းခံရသည္။ ေနရာမွ ဖယ္ရွားခံခဲ႔ရသည္။ စကားေခ်တစ္လံုးအျဖစ္ အသံုးႏႈန္းမခံခဲ႔ရ၊ ယခုက်င္းပသည့္ အခန္းနားတြင္ အသွ်င္ဦးဥတၱမႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စကားလံုးမ်ားကို အားပါးတရ သံုးႏႈန္းေဖာ္ထုတ္တင္ျပ ၾကမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ အထူးပင္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္မိပါသည္။
အသွ်င္ ဦးဥတၱမ၏ လြတ္လတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမူမ်ားသည္ အုပ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္မဟုတ္၊ ဧရာမ အေဆာက္အဦးႀကီး တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဧရာမ ေက်ာက္ေတာင္ႀကီး တစ္ေတာင္၊ ဧရာမသမုဒၵရာႀကီး တစ္စင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အသွ်င္ ဦးဥတၱမ၏ ဝံသာႏုရကိၡတ စိတ္ဓါတ္တရားသည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတ့ဲ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ႏုိးထေစခဲ့သည္။ အသွ်င္အိပ္ေပ်ာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အသွ်င့္ကို ႏုိးထေစမယ့္သူမရွိ၊ အသွ်င္ကို သမိုင္းက ႏုိးထေစခဲ့ၿပီး သမုိင္းက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူက အသွ်င္ကိုမသိရင္ေလ႔ အသွ်င္က ျပည္သူအားလံုးကို သိပါတယ္။
ဒီေန႔က်ေရာက္သည့္ (၇၄) ႏွစ္ေျမာက္ အသွ်င္ကို ဂါရဝျပဳ အခမ္းနားပြဲသည္ သမုိင္းကသိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အခန္ားနားပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္သူ မ်ားသည္လည္း သမုိင္းကိုျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္အတြက္ ေနာက္အနာဂါတ္တြင္ အသွ်င္ ဦးဥတၱမေန႔ေရာက္တိုင္း ဤကဲ့သို႔ ၉-၉-၂၀၁၃ ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ အခမ္းနားပြဲထက္ ပိုမိုႀကီးက်ယ္ခန္႔နားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစေၾကာင္း ဆုသဝဏ္လႊာ ပို႔သအပ္ပါသည္။
ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ ေကာ္မတီ
ဦးျမင္႔ႏုိင္(နသ/၀၁၃)ျဖင္ျဖန္႔ေဝသည္

(၇၄) ႏွစ္ျပည့္ ဆရာေတာ္ အသွ်င္ဦးဥတၱမေန႔ အထိမ္းအမွတ္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
ထုတ္ျပန္-၃/ ၂၀၁၃
ေန႔စြဲ-၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တဘာၤလ (၉) ရက္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးဗိမာန္ႀကီးကို အစဦးစြာပႏၷက္ခ်ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ဦးေသွ်ာင္ နံပါတ္တစ္ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ပံ်လြန္ေတာ္မူခဲ့သည္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ (၇၄) ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအေတြး၊ ထြန္းေျပာင္ရႊန္းလက္သည့္ အျမင္၊ ေစ့ေစ့ငုငုေလ့လာ မွတ္သားတတ္သည့္ ဗဟုသုတ၊ ရဲရဲေကာက္သတၱိတို႔ျဖင့္ ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလံုးအတြက္ သူ႔ဘ၀ကိုေပးဆပ္ခဲ့သည္။
ဆရာေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌သာမက ကိုလိုနီဘ၀သို႔ က်ေရာက္ေနၾကေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ အဖိႏွိပ္ခံႏိုင္ငံတကာ လူငယ္မ်ားအား စည္းလံုးလွ်က္ ကြ်န္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပသည္။ ၎အျပင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔တြင္ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔ သဗၺအသင္းႀကီး၌ လည္းဥကၠဌျဖစ္ခဲ့သည္။
ဆရာေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးလုဳပ္ရွားမူကို (၁၉၁၁) ခုႏွစ္အစျပဳခဲ့ဲဲၿပီး ကေလာင္ကိုင္လွ်က္ တရားေဟာ စင္ျမင့္ေပၚတက္၍ ၿမိဳ႕ျပမွသည္ ေက်းစြန္ရြာဖ်ားအထိ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး၊ ကိုလိုနီ ဆန္႔က်င့္ေရးအတြက္ စည္း႐ုံးလူံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္၏ ထူခြ်န္ထက္ျမက္ေသာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္သည္ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ႏုိင္ငံေရးအသိစိတ္ဓာတ္ကို တုိက္ရည္ခိုက္ရည္သြင္းေပးလိုက္ေသာႏုိင္ငံေရး လူပ္ရွားမူမာ်းျဖစ္ေသာ (၁၉၂၀)ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ (၁၉၃၆) ခုႏွစ္ အေထြေထြေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ဆရာစံေတာင္သူ လယ္သမားအေရး ေတာ္ပံုႀကီးႏွင့္ ေရနံေျမသပိတ္အေရး ေတာ္ပံုတို႔သည္ ဆရာေတာ္၏ ရဲရဲေတာက္ႏုိင္္ငံေရးတရားမွ ဖူးပြင့္လာေသာအသီးအပြင့္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတနံတလွ်ား၌ သံယာ့သမဂၢအဖြဲ႕အစည္း ေျမာက္ျမားစြာေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သံယာ့လူပ္ရွားမူအခန္းက႑သည္လည္း အရွိန္အဟုတ္ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္အစပ်ဳိးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္းႏွင့္ သံယာ့သမဂၢစိတ္ဓာတ္၀ိဥာဏ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၉၀) ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေခတ္သံယာေတာ္မ်ားထံသို႔ ကူလူးထြန္းလင္းလွ်က္ ရွိေနေပသည္။
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ လက္ဆင့္ကမ္းေပးလိုက္ေသာ လြတ္လပ္ေရးမီး႐ုဴးတိုင္ႀကီးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ လွမ္းကိုင္၍ ကိုလိုနီဗိမာန္ႀကီးကို ျပာက်သြားေအာင္ မီး႐ုဴးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးကို အရယူခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္တေခတ္က ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုး၊ တစ္ႏုိင္္ငံလံုးအတြက္ ရဲရင့္စြာလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးတို႔ကို ယေန႔ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မသိျခင္း၊ ႏွလံုးမသြင္းျခင္း၊ ေမံေပ်ာက္ျခင္းတို႔သည္ " ကေတညဳက ကေတေ၀ဒီ " မဂၤလာကို ဥေပကၡာျပဳရာေရာက္သည္။
တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး မလိုလားေသာ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ဆုပ္ကိုင္လွ်က္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္င့၌ အစိုးရအဆက္ဆက္ တင္းက်ပ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမွ ေျဖေလ်ာ့ေပးထားသည့္ အဆင့္သာရွိသည္ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ႏုပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ပန္းတုိင္ဆီသို႔ အေရာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားရဦးမည္ျဖစ္သည္။
စည္း႐ုံးေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ
ရခိုင္သံယာ့သမဂၢ (RSU)
ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္၊ ထို္င္းႏုိင္ငံ။
Mobile (+၆၆) ၀၈၇၅၅၇၇၀၆၉/ ၀၈၃၆၅၇၃၀၄, Email; rsu.union219@gmail.com


WORLD ARAKANESE ORGANIZATION (USA)
ႏုိင္ငံတကာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားအသင္း (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)
ေနစြဲ႕၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္ စာအမွတ္။ ။၁/၂၀၁၃
(၇၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ႏုိင္ငံတကာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားအသင္း
(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)မွ ေပးပိုေသာ သဝဏ္လႊာ
ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ႐ူပရြာတြင္ ရခိုင္မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမအား ႐ုိေသေလးစားစြာျဖင့္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ လိုက္ပါသည္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၉)ရက္ေန႔သည္ (၇၄)ႏွစ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ အသွ်င္ဦးဥတၱမေန႔ ျဖစ္ပါသည္။
ဆရာေတာ္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရကို ေတာ္လွန္ရန္ စတင္လမ္းျပ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္သည္ ေလာကီေလာကုတၱရာ ပညာရပ္မ်ားကို ထူးခြ်န္ခဲ့သည္။ ပါဠိ၊ သကၠတ၊ ဟိႏၵဴ၊ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္စေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဘာသာရပ္မ်ားကို တတ္ကြ်န္းခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္သည္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာကို လွည့္လည္ၿပီး အိႏၵိယႏွင့ ္ဂ်ပန္တို႔တြင္ ပါေမာကၡ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အိႏၵိယျပည္ ကြန္ဂရက္ပါတီ၌ ဥကၠဌျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၁၀ တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသ႔ိုသြား၍ ေဒါက္တာ ဆြန္ယက္ဆင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ႔သည္။
ရွတိုက္တစ္ခုလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ အေျခေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ဆရာေတာ္အား (အာရွေနဝန္း) ဟုေခၚခဲ့ၾကသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ အာရွတိုက္တစ္ခုလံုးအား လြတ္လတ္ေရး အလင္းေရာင္ေပးခဲ့သူ ႀကီးျမတ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။
ဆရာေတာ္သည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္သူ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးကို လူထုအတြက္ အနစ္နာခံခဲ့သည္။ ပထမဆံုး ျဗိတိသွ် ကိုလိုနီစနစ္ကို ရူတ္ခ်ခဲ႔သည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ဆရာေတာ္သည္ ႏုိင္ငံအဝမ္း လွည့္လည္၍ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီမ်ားကို ဆန္႔က်င္ရန္ မေၾကာက္တရားေဟာခဲ့သည္။ ကိုလိနီ၏ အတြင္းေရးရာ မႈဝါဒမ်ားကို ျမန္မာျပည္သူ လူထုအား အသိေပးေဟာခဲ့သည္။ ထ္ိုေၾကာင့္ ဆရာေတာ္အား ၿဗိတိသွ်ကိုလိနီမွ ဖမ္းစီးၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွိပ္စက္၍ ေထာင္(၄)ႀကိမ္က်ခဲ့သည္ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေထာင္ေပါက္ဝမွ ထြက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ႏုိင္ငံေရး တရားလွည့္လည္ ေဟာေျပာၾကားခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ား လူမ်ဳိးမ်ားအားလံုးကို ႏုိင္ငံေရးႏုိၾကားစိတ္၊ လူမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္မ်ားကို ပ်ဳိေထာင္ေပးခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ဂရက္ေဒါက္ကို ျမန္မာျပည္မွ ခ်က္ခ်င္းထြက္သြားရန္ မေၾကာက္မရြံ႕ စိန္ေခၚခဲ့သူျဖစ္သည္။ လူအခြင္းေရးႏွင္႔ လြတ္လတ္ေရးအတြက္ လူထူမွ ယံုၾကည္ေလးစားခံရသည့္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း၌ ျငမ္းပယ္၍မရႏုိင္ေအာင္ လြတ္လတ္ေရး ေခါင္းေတာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။


All American Arakan Society (အေမရီကန္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာရကိၡဳင္လူမႈ႔အဖြဲ႔အစည္း)
၇၄ၾကိမ္ေျမာက္ ဦးဥတၱမေန(စကၤာပူ)အခမ္းနားသို႔ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာ
1107 South Washington St. Wheaton, IL 60189 U.S.A, aaas2556@gmail.com

ရက္စြဲ႔။ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
ဒီေနက်င္းပသည့္ (၇၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ဦးဥတၱမေန႔ အခမ္းနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဂုဏ္သေရရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးကို All American Arakan Society (အေမရီကန္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ရခို္င္လူမႈအဖြဲ႔စည္း)မွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါသည္။
ရခိုင္အမ်ဳိးသား အာဇာနည္း၏ အရွင္ဦဥတၱမ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးအား ေအာင္႔ေမ့သတိရ ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ဤအခမ္းအနားႀကီးကို က်င္းပသည့္ အတြက္လည္း မ်ားစြာႏွစ္ေထာင္းအားရ ျဖစ္မိပါသည္။
ဆရာေတာ္အရွင္ ဦးဥတၱမ၏ ပညာဂုဏ္၊ လံု႔လစိုက္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင္႔ အမ်ဳိးသားေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား စာျဖင္ေရးသား ေဖာ္က်ဳးလွ်က္ ၿပီးျပည့္စံုႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ့လြတ္လတ္ေရး၏ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္၊ အာရွေနဝင္း အစရွိသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္တို႔ပင္လွ်င္ ဆရာေတာ္ဘုရား၊ သက္စြမ္းႀကိဳးပမ္း၊ အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္ခဲ့သမွ်ေသာ အရာတုိ႔ကို တုႏႈိင္းမွီလိမ္မည္ မဟုတ္ေခ်။
ကိုလိုနီ စနစ္ဆိုးေအာက္၌ ျပားျပားေမွာက္၍ အလင္းေပ်ာက္ေနၾကသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားသာမက အိႏၵိယသားတို႔အတြက္ပါ ႏုိင္ငံေရး၊ အမ်ဳိးသားေရး အလင္းဓာတ္အား စတင္ထြန္းညိုေပးခဲ႔သူမွာ ဆရာေတာ္ဘုရားပင္ျဖစ္သည္။ ေခတ္ဆိုး၊ စနစ္ဆိုး၏ ႐ုိက္ခတ္မႈ အေအးဒဏ္ေအာက္၌ ခိုက္ခိုက္တုန္ ခ်မ္းေနသူအေပါင္း အေႏြးဓာတ္ရရွိရန္အလို႔ဌာ မီးေက်းျပာဖံုးေနသည္ အမ်ဳိးသားဇာတိအားမာန္အား ဘဝျဖင္းအရင္း၍ ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္ အေႏြးဓာတ္မီးလွ်ံမ်ား ေတာက္ေလာင္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသူမွာ ဆရာေတာ္ဘုရား ျဖစ္ပါသည္။
ဆရာေတာ္၏ တရားသည္ ထိုအခ်ိန္က တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ အားျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ တစ္မ်ဳိးသား၏ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ေဖာက္ေသာ ဆူးခေယာင္းေတာသည္ တစ္မ်ဳိးသားလံုးအတြက္ လမ္းျဖစ္သည္။ ဗုဒၶသားေတာ္ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ လူတကာထံ က႔ဲရဲ႕ခံရ၍ ပုဂၢလိကအက်ဳိး ေမ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမပါဘဲ သပိတ္ဆြမ္းတစ္လွည့္၊ ေထာင္ထမင္းတလွည့္၊ ဘုန္းပီး၍ လြတ္လတ္ေရးအတြက္ အနစ္နာခံခဲသည္။ ဆရာေတာ္၏ လႈပ္ႏႈိးမူေၾကာင့္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး ႏုိးၾကားလာၿပီး ႏုိင္ငံေရးစည္း႐ုံးေရးမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာသည္။ ဝံသာႏု သမဂၢမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာသည္။ မဟုတ္မခံ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား ႏုိးၾကားလာသည္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ေလာက၌ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္လာမည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာခ့ဲသည္။ ဆရာေတာ္၏ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားစြာလမ္းညြန္မႈေၾကာင့္ က်ားမခြဲျခားမႈအား ေရွးအစဥ္အဆက္ က်င့္သံုးခဲသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဆံုးအမ်ဳိးသမီး သမဂၢေပၚထြန္းလာၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစတင္၍ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမႈေရးေလာကတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ တြင္က်ယ္လာၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင္႔ ရင္ေဘာင္တန္း ဝင္းေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ခဲ့သည္။
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိလူမ်ဳိးအတြက္ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ခံ ဘဝတူတိုင္းရင္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ေရွေဆာင္လမ္းျပျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ အရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စု၏ ပထမဆံုးေသာ ဥယ်ာဥ္မႈးျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ ဘုရားသာ ႏုိင္ငံေရးမ်က္စိ မဖြင္ေပးခဲ့လွ်င္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယုခုေတြျမင္ေနရသည့္ အေနထားတြင္ ရွိလိမ္မည္မဟုတ္ပါ။
ဘုရားတည္ခဲ့သည္ ဗိသုကာဟာ ျငမ္းမဟုတ္ေခ်။ သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္ ေျမေတာင္ ေျမွာက္ေပးခဲသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ ဆရာေတြအား ျငမ္းကဲ႔သို႔ သေဘာထား၍ ၄င္းတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵ ၿပီးေျမာက္ခ်ိန္တြင္ ေခ်ာင္ခ်ဳိးထားခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ ဘုရား၏ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္တြင္ သကၤန္းအေပါက္အၿပဲ၊ ဆြမ္းနပ္မမွန္ဘဲ ဆည္းကပ္မယ့္သူ မရွိဘဲတခ်ိန္က ေထာင္တြင္းႏွိပ္စက္ခံရမႈဒဏ္၊ ေလာကဓံ ဖိစိးမႈဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ စိတၱဇေရာဂါ စြဲကပ္ၿပီး ပ်ံလြန္ေတာ္မႈခ့ဲရသည္။ ဆရာေတာ္ပ်ံလြင္ေတာ္မႈသည့္ အခ်ိန္က်မွသာ နာမည္ေကာင္းယူလိုေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ဆရာေတာအား ပြဲထုတ္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးေလာက၏ နာမည္ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ႐ုပ္ထု၊ေက်ာက္တုိင္၊ လမ္း၊ ခန္းမ၊ တံတား၊ ပန္းၿခံ၊ ေငြစကၠဴတို႔ေပၚတြင္ ကမၺည္းတင္၍ ေမာ္ကြန္းဝင္ေနခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ၏ ဆရာေတာ၏ ႐ုပ္ထုသည္ နဂိုေနရာမွ ဖယ္ရွားခံရကာ အမႈိက္ပံုၾကား၌ လက္ျပတ၊္ ေရညိွတက္လွ်က္ သီတင္သံုးေနရသည္၊ ျပည္ေထာင္စုအား မ်ဳိးေစ႔ခ်ေပးခဲ့သူ အရွင္သူျမတ္အား ရခိုင္မ်ားမွလႊဲ၍ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားမ်ား ေက်းဇူးတင္ရေကာင္းမွန္မသိသည့္ ဆိုက္ေရာက္လွ်က္ရွိေနသည္။
ဆရာေတာ္စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုသည္ အခြံသာသာ နာမည္ခံသက္သက္ျဖစ္ေနသည္ကို လက္ျပတ္၊ ေရညိွတက္ေနသည့္ ဆရာေတာ္႐ုပ္ထုသည္ သက္ေသခံလွ်က္ရွိသည္။ စည္းလံုးညီညြတ္ရန္ ေဟာၾကားခ့ဲသည့္ ဆရာေတာ္၏ တရားမ်ားအား ေနာက္တက္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေသနတ္သံမ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ဖန္တီးကာ နာခံခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းျပည္ကား ယခုတိုင္ အဲဒီအေငြ႔ ဗိုလ္က် အႏုိင္က်င္မူ၊ မတရားေခါင္းပံု ျဖတ္မူတို႔ႏွင္ ျပည့္လွ်င္ပင္ရွိသည္။
မည္သူမွ် အေလးမထားေစကာမႈ မိမိတို႔ ရခိုင္လူမ်ဳိးအေနျဖင့္ မိမိတို႔အေသြးသား၌ မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ ကိန္းေအာက္ေနသည့္ ဆရာေတာ္၏ ေက်းဇူးတရား၊ ဆရာေတာ္၏ အမ်ဳိုးသားေရး စိတ္ဓာတ္အား ကမၻာတည့္သေရြ၊ မိမိတို႔ လူမ်ဳိးတည္တံ့သေရြ တိုးတက္သည္႔ လူမႈ အေဆာက္အအံု အိမ္မက္တစ္ခုကို ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ရခိုင္းတိုင္းရင္းသားမ်ား အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း လက္တြဲ၍ ဝိုင္းဝန္းပံုေဖာ္ၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။
အမ်ိဳးသားေရးသစၥာျဖင့္
အေမရီကန္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ရခိုင္လူမႈအဖြဲအစည္း
All American Arakan Society (AAAS)
(သတင္းအရင္းအျမစ္- Arakantimes)
Post a Comment